Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 marca 2012 roku

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 14 marca 2012 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 23 marca 2012 r. (piątek) o godz. 1300w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2012 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031;

3) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej  integracji, Priorytet VII Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;

4) przyjęcia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Sadowne w celu realizacji zadania dotyczącego „Przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem;

5) zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:;

6) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule Uchwały Nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2012 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 2) „rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;

7) zmiany Uchwały Nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 2) „rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

7 Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w powiecie węgrowskim w 2011 roku.

8.Informacja o współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.

9.. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Powiatu za rok 2011.

10. Przyjęcie stanowiska w sprawie odmowy przyznania Fundacji Lux Veritatis przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na nadawanie na multipleksie cyfrowym Telewizji Trwam.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Przyjęcie protokołów:  XIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lutego 2012 r.  XIV nadzwyczajnej sesji z dnia 21 lutego 2012 r.

13.Wolne wnioski i oświadczenia.

14. Zamknięcie sesji.

 

 

           PRZEWPODNICZĄCA

            RADY POWIAU

                                                                                                    (-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2012-05-04 11:35:26
Data utworzenia:2012-05-04 11:35:26
Data modyfikacji:2014-11-26 11:13:07
Liczba wyświetleń:577