uchwała nr XX/166/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gmina Łochów w sprawie wspólfinansowania przedsięwzięcia p.n. "Zakup sprzętu ratowniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),   Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

1        Rada Powiatu w Węgrowie upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie  do zawarcia z Gminą Łochów umowy, której przedmiotem jest współfinansowanie przedsięwzięcia p.n. . „Zakup sprzętu ratowniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”.

 

2         Umowa, o której mowa w § 1 pkt.1 określać będzie szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu przez Gminę Łochów oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia otrzymanych środków.

 

§ 2

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2008-11-06 13:45:25
Data utworzenia:2008-11-06 13:45:25
Data modyfikacji:2008-11-06 13:49:42
Liczba wyświetleń:679