Uchwała nr V/34/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na rok 2007

  Uchwała Nr V / 34 / 07
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 26 stycznia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Węgrowskiego  na rok 2007.
 
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)      
 
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
Dochody budżetu powiatu w wysokości 36 928 324 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
 
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 38 089 894 zł, zgodnie z załącznikiem   nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 .
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości  381099 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
 
1.   Deficyt budżetu powiatu w wysokości  1 161 570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie  - 871 570zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie  - 290 000 zł,         
2. Przychody budżetu w wysokości 3 279 686 zł, rozchody w wysokości  2 118 116 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1)  ogólnąw wysokości  - 300 000 zł,
2) celową w wysokości  - 150 000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie   - 150 000 zł,
 
§ 5
1.Dochody  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 525 441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 525 441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:  dochody - 1 785 558 zł , wydatki - 1 785 558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6
 
1.   Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 436 822 zł; wydatki - 452 276 zł,  zgodnie z załącznikiem nr 9.
2  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 545 196 zł; wydatki – 567 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7
1.  Dotacje podmiotowe dla:
   1) powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę   - 150 000 zł,
  2) podmiotów, będących organami prowadzącymi na terenie powiatu  niepubliczne  szkoły  w wysokości -  973 910 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 10,
 
2.Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i  nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1 470 652 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8
 
1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody      - 60 000 zł,
  2) wydatki          - 66 800 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
    1)  przychody      - 500 000 zł,
    2) wydatki           - 640 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 9
 
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
<!--[if !supportLists]--> 1)       <!--[endif]--> sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 2 000 000zł;
<!--[if !supportLists]--> 2)       <!--[endif]--> sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                         -w kwocie 1 161 570zł;
3)   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                                                                                    - w kwocie 1 828 430zł.
 
§ 10
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek  na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości  2 000 000 zł,
<!--[if !supportLists]--> 1)  <!--[endif]--> zaciągania zobowiązań:
<!--[if !supportLists]--> a)   <!--[endif]-->  na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych  do wysokości  określonej w załączniku nr 4,
<!--[if !supportLists]--> b)   <!--[endif]--> z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1 500 000 zł,
c) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
    d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania     przeniesień w planie  dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
e)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000  zł,
f)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 
§ 11
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2007 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
   
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 10:18:51
Data utworzenia:2007-04-30 10:18:51
Data modyfikacji:2007-05-08 14:28:24
Liczba wyświetleń:563