Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 kwietnia 2012 roku

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

Przewodniczącej Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 12 kwietnia 2012 roku

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 1400w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2012 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2012-2031;

3) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;

4) zmiany Uchwały nr XV/148/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu przeznaczonych  na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

5) w sprawie udzielenia dotacji na „Kontynuację prac osuszających fundamenty, usunięcie części spękanej betonowej opaski, częściowe wykonanie izolacji i doprowadzenie odpływów rur spustowych przy Kościele Parafialnym pw. Św. Trójcy w Węgrowie”;

6) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2011 i przeznaczenia zysku brutto.

7.Ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w roku 2011.

8.Ocena zasobów pomocy społecznej.

9 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie za rok 2011. Przedstawienie przez Dyrektora PCPR wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołu  XV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 r. 

12.Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

                  PRZEWODNICZĄCA

                      RADY  POWIATU

           (-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2012-05-04 09:50:35
Data utworzenia:2012-05-04 09:50:35
Data modyfikacji:2014-11-26 11:13:07
Liczba wyświetleń:535