Uchwała Nr XXV/173/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124  ust.1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

                                                      § 1

 

1. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 530.532 zł.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Objaśnienia

750

75011

2120

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

1.779

1.779

1.779

Zmniejszenie dotacji celowej w związku z mniejszą liczbą składanych wniosków paszportowych i wydawanych paszportów

803

80309

2339

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

73.953

73.953

73.953

Zmiana klasyfikacji dochodów (Dz. U Nr 74 poz 652)

854

85415

2339

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

454.800

454.800

454.800

Zmiana klasyfikacji dochodów (Dz. U Nr 74 poz 652)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 708.886 zł.

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zwiększenia

w zł

 

Objaśnienia

750

75020

0970

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wpływy z różnych dochodów

49.988

49.988

49.988

Zwroty od PUP z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych przy robotach publicznych

801

80102

0830

80120

6650

 

 

 

 

80130

0830

0870

 

80197

2380

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

Wpływy z usług

Licea ogólnokształcące

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Szkoły zawodowe

Wpływy z usług

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Gospodarstwa pomocnicze

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

74.489

2.008

2.008

15.000

15.000

 

 

 

 

53.255

25.155

28.100

 

 

4.226

4.226

 

 

 

Od Gminy Sadowne na wyposażenie sali gimnastycznej w ZSP Sadowne

 

 

 

 

 

ZSP Węgrów

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie

803

80309

2888

 

 

 

 

 

2889

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

73.953

73.953

55.465

 

 

 

 

 

18.488

 

 

 

Zmiana klasyfikacji dochodów (Dz. U Nr 74 poz 652)

 

 

 

Zmiana klasyfikacji dochodów (Dz. U Nr 74 poz 652)

852

85201

0680

 

 

85202

2130

 

 

85218

0970

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo –wychowawczych

Domy pomocy społecznej

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wpływy z różnych dochodów

46.059

4.193

4.193

 

 

40.000

40.000

 

 

1.866

1.866

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwrot z PUP z tytułu zatrudnienia przy robotach publicznych

853

 

85324

 

0970

Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów

2.791

 

2.791

 

2.791

25% kosztów obsługi realizowanych zadań PFRON

854

85406

 

0970

85415

2888

 

 

 

 

 

2889

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wpływy z różnych dochodów

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

461.606

6.806

 

6.806

454.800

309.491

 

 

 

 

 

145.309

 

 

 

 

 

Zmiana klasyfikacji dochodów (Dz. U Nr 74 poz 652)

 

 

 

 

Zmiana klasyfikacji dochodów (Dz. U Nr 74 poz 652)

 

 

 

§ 2

 

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 657.926 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Objaśnienia

757

75704

 

 

 

8020

Obsługa długu publicznego

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

. 36.000

36.000

 

 

 

36000

SPZOZ w Węgrowie wpłacił do W.F.OŚ i G.W w br. 2 raty pożyczki (po 18.000 zł poręczonej przez powiat)

801

80120

4210

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Zakup materiałów i wyposażenia

6.970

6.970

6.970

ZSP Łochów – przeniesienie wydatku bieżącego na majątkowy

803

80309

3219

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

Stypendia i zasiłki dla studentów

55.465

55.465

55.465

Zmiana klasyfikacji wydatków (Dz. U Nr 74 poz 652)

851

85111

6060

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

250.000

250.000

250.000

 

Zakupy dla SPZOZ w Węgrowie

854

85415

3249

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

309.491

309.491

309.491

Zmiana klasyfikacji wydatków (Dz. U Nr 74 poz 652)

 

 

2. Zmniejsza się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.779 zł.:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zmniejszenia

w zł

 

Objaśnienia

750

75011

4010

Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.779

1.779

1.779

Na zadania w zakresie paszportów

 

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 838.059 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

 

Zwiększenia

w zł

 

Objaśnienia

600

60014

4300

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Zakup usług pozostałych

48.359

48.359

48.359

 

750

75020

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

6060

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

51.767

51.767

46.767

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

Zwiększenie planu wydatków, ponieważ zatrudniono bezrobotnych przy robotach publicznych oraz zmniejszono § 4010 w R 75011 ( o 1.779 zł)

 

 

Zakup sprzętu komputerowego

 

 

801

80120

4170

 

 

 

 

 

 

4300

 

6050

 

 

 

6060

 

80130

4210

4300

6060

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Szkoły zawodowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

62.565

30.239

11.294

 

 

 

 

 

 

2.000

 

9.975

 

 

 

6.970

 

32.326

2.326

10.000

20.000

Dla członków komisji egzaminacyjnej (matury):

LO im A. Mickiewicza w Węgrowie – 6.794 zł

ZSP Łochów -4.500zł

Dla LO Węgrów na usługi nieremontowe

Zakup i montaż drabinek w sali gimnastycznej w ZSP Sadowne

ZSP Łochów

 

 

ZSP Węgrów – dla potrzeb związanych z egzaminami w zawodach: sprzedawca, mechanik samochodowy i elektryk

803

80309

3218

Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów

Stypendia i zasiłki dla studentów

55.465

55.465

55.465

Zmiana klasyfikacji wydatków (Dz. U Nr 74 poz 652)

851

85111

6220

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

250.000

250.000

250.000

 

Dla SPZOZ w Węgrowie

852

85202

2310

 

 

 

85218

4010

4110

4210

4240

 

4280

4430

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zakup usług zdrowotnych

Różne opłaty i składki

45.412

40.000

40.000

 

 

 

5.412

3.000

546

1.402

250

 

100

114

 

854

85406

 

 

4260

85415

3248

Edukacyjna opieka wychowawcza

Paradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zakup energii

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia dla uczniów

324.491

15.000

 

 

15.000

309.491

309.491

 

 

 

 

 

 

Zmiana klasyfikacji wydatków (Dz. U Nr 74 poz 652)

 

§ 3

 

            W wyniku zmian zawartych w uchwale zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 41.945 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach przedstawia załącznik.

 

§ 4

 

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

  § 5

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:52:54
Data utworzenia:2007-01-07 17:52:54
Data modyfikacji:2007-01-07 17:53:47
Liczba wyświetleń:539