Uchwała nr IV/48/11 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2095 roku Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

1.      Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w 2011 roku przedsięwzięcia p.n.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno               – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”.

 

2.      Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

§ 2

 

Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa § 1 pkt. 1 będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

 

Pożyczka, o której mowa w § 1 pkt. 1 spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 10:40:13
Data utworzenia:2011-05-12 10:40:13
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:405