Uchwała Nr XXXIV/240/06 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2006 roku.w sprawie przyjęcia lub powierzenia zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe.

 

 

Działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia                     5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)oraz art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

1. Przyjmuje się, w drodze porozumienia, prowadzenie zadań publicznych w przedmiocie organizowania dokształcania zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest inny powiat.

2. Powierza się, w drodze porozumienia, prowadzenie zadań publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniów powiatowych szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe powiatowi, na terenie, którego prowadzone są zajęcia teoretyczne przedmiotów zawodowych.

3. Dokształcanie zawodowe, realizowane w ramach porozumienia o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne przedmiotów zawodowych, które prowadzone będą przez    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.

4. Realizacja zadania o którym mowa w ust. 1  zostanie sfinansowana z dotacji z części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej przez powiat kierujący uczniów.

5. Na realizacje zadania, o którym mowa w ust. 2 zostanie przeznaczona dotacja z części oświatowej subwencji ogólnej powiatu węgrowskiego, ujmowana w budżetach szkół realizujących naukę w szkole zasadniczej.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumień, o których mowa w §1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:34:48
Data utworzenia:2007-01-07 03:34:48
Data modyfikacji:2007-01-07 03:34:48
Liczba wyświetleń:516