Kodeks etyczny pracowników samorządowych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

                                                                                              ZARZĄDZENIE Nr 22 / 08

Starosty Węgrowskiego

z dnia 17 czerwca  2008 roku

 

 

w sprawie wprowadzenia  Kodeksu Etycznego w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

 

 

 

 

            Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998  roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

 


§ 1. 

Wprowadza się  Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie  , stanowiący załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

                                                              Starosta Węgrowski

                                                                                       /-/Krzysztof Fedorczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                                          Załącznik  do Zarządzenia Nr  22/08

                                                                          Starosty Węgrowskiego

                                                                          z dnia 17 czerwca 2008 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKOW SAMORZĄDOWYCH

W STAROSTWIE POWIATOWYM

W WĘGROWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie  oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników przy załatwianiu spraw w Starostwie.

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

1)       Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie;

2)       Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników  Samorządowych w Starostwie  Powiatowym w Węgrowie;

3)       Pracowniku – należy przez to rozumieć pracownika samorządowego Starostwa Powiatowego w Węgrowie, zatrudnionego w oparciu o ustawę  z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn zm.).

 

 

 

II. ZASADY OGÓLNE

 

 

§ 2.

 

  1. Kodeks wyznacza zasady  postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

 

  1. Zasady określone Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych .

 

  1. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną. Na zajmowanych stanowiskach służą Państwu i wspólnocie samorządowej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.

 

  1. Pracownicy samorządowi  są obowiązani do przestrzegania  norm prawnych, etycznych i moralnych , w tym zawartych w  Kodeksie.

 

 

  1. Normy  Kodeksu naruszają pracownicy , którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy , jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.

 

 

 

 

 

 

III. ZASADY POSTĘPOWANIA

 

§ 3.

 

1. Pracownicy samorządowi obowiązani są dbać o rzetelne  wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu Państwa, interesu wspólnoty samorządowej  oraz indywidualnych  interesów  obywateli.

 

2. W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie

z zasadami:

1) praworządności,

2)  bezstronności i bezinteresowności,

3)  obiektywizmu,

4)  uczciwości i rzetelności,

5)  odpowiedzialności,

6)  jawności,

7)dbałości o dobre imię organów Powiatu i  przyjazny wizerunek  Starostwa,

8)przestrzegania norm  dotyczących własnego wyglądu,  ubioru i  godnego zachowania się w miejscu pracy i poza nim,

9) zachowania kompetencji, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi,  podwładnymi i współpracownikami.

 

 

 

IV. WYKONYWANIE ZADAŃ

 

§ 4.

 

Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem: podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o możliwości złożenia odwołania.

 

§ 5.

  1.Pracownicy wykonują obowiązki rzetelnie i bezstronnie wykorzystując w sposób najlepszy     swoje kwalifikacje,  wiedzę i umiejętności.

 

2.Pracownik w szczególności:

1)       rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z właściwą wrażliwością i uprzejmością , posługując się językiem prostym i zrozumiałym dla mieszkańców ,

2)       pracuje sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy
i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań,

3)       nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za te rozstrzygnięcia,

4)       jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, angażując w to swoją wiedzę i umiejętności,

5)      w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, ale literą prawa
i obiektywizmem,

6)      traktuje   wszystkich obywateli  w taki sam sposób,

7)      jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia,

8)       racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje mieniem Powiatu
i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie,

9)       dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

10)   jest lojalny wobec swoich zwierzchników, kolegów  i podwładnych oraz gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek,

11) jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy  organów Powiatu i Starostwa,

 

 

 

 

V.MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE PRACownika samorządowego

 

§ 6.

  1. Pracownicy samorządowi  dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji i wiedzy, a  pracodawca  w miarę posiadanych możliwości i środków finansowych zapewnia dostęp do publikacji oraz umożliwia  udział w  różnych  formach dokształcania.
  2. Pracownik w szczególności:

1)       dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych
i prawnych okoliczności sprawy,

2)       rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy
w urzędzie,

3)       jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

4)       jest otwarty na współpracę oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów,

5)       jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji.

 

 

VI. ZASADA PRZEJRZYSTOSCI POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

 

§ 7.

1.       Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe
i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy tez korupcji.

2.       Pracownik w szczególności:

1)        od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści,

2)        w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom,

3)        nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym                            i prywatnym,

4)        nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu,

5)        nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, pozostających w sprzeczności  z obowiązkami służbowymi,

6)        udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach,

7)        nie ujawnia informacji niejawnych, do których ma dostęp ani nie wykorzystuje ich dla  osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

 

 

VII.ZASADA NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ

           

§8 .

  1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
  2. Pracownik w szczególności:

1)        nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych,

2)        rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy,

3)        dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych,

4)        zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne,

5)        nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu
w Starostwie.

 

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9.

1.Pracownicy  zatrudnieni w Starostwie Powiatowym w Węgrowie są zobowiązani do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania  się jego zasadami w pracy i poza pracą.

 

2.Pracownik do spraw kadrowych  zapoznaje z treścią Kodeksu każdego nowozatrudnionego  pracownika.

 

3.Pracownicy potwierdzają znajomość Kodeksu, podpisując stosowne oświadczenie, które dołącza się do jego akt osobowych (wzór w załączeniu).

 

4.Pracownik wykonujący obowiązki opiekuna praktykanta lub stażysty winien uczynić wszystko, aby przygotować te osoby do właściwego wykonywania obowiązków pracownika samorządowego i przestrzegania zasad kodeksu etycznego.

 

5.Za nieprzestrzeganie przepisów niniejszego kodeksu pracownicy samorządowi ponoszą przewidzianą prawem odpowiedzialność porządkową wynikającą z ustawy
o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.

 

 

 

§ 10.

Treść Kodeksu podaje się do wiadomości pracownikom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Węgrowskiego  oraz przekazaniu kserokopii niniejszego dokumentu do każdego Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.…………………………..                                       Węgrów, dnia ……………….

/imię i nazwisko/

 

…………………………………..

/stanowisko/

 

…………………………………

/wydział /

 

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

         Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Kodeksu Etycznego Pracowników Samorządowych w Starostwie Powiatowym
w Węgrowie  wprowadzonego Zarządzeniem Nr 22/08.Starosty Węgrowskiego  z dnia  17 czerwca 2008 roku i  zobowiązuję się przestrzegać jego zapisów
i kierować się jego zasadami.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  …………………………………..

                                                                                                     (czytelny podpis i data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2010-11-18 15:07:39
Data utworzenia:2010-11-18 15:07:39
Data modyfikacji:2010-11-18 15:09:43
Liczba wyświetleń:905