Uchwała Nr XXXIV/263/ 09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 listopada 2009 rokuw sprawie: udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej MiastuWęgrów z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z Miastem Węgrów określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z zmianami) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

  1. Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej  w 2009 roku Miastu Węgrów na dofinansowanie „Zakupu umundurowania na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrowie”
  2. Pomoc finansowa na zadanie, o którym mowa w § 1 pkt. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu powiatu w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

 

§ 2

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim   a Miastem Węgrów.

 

§ 3

 

Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów umowy, o której mowa w  § 2.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydziała Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2010-01-07 14:46:10
Data utworzenia:2010-01-07 14:46:10
Data modyfikacji:2010-01-07 14:48:48
Liczba wyświetleń:444