Sprawozdanie Nr 7/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 28 października do 30 listopada 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 8 listopada 2005 r. Zarząd:
1.dokonał analizy wstępnych założeń do projektu budżetu powiatu na 2006 r.;
2.zatwierdził treść pisma do WFOŚiGW w Warszawie w sprawie umorzenia części pożyczki w kwocie 62.142 zł udzielonej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie” oraz części pożyczki w kwocie 152 tys. zł udzielonej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Zakup podestu pożarniczego”;
3.podjął decyzję o zwiększeniu o kwotę 12 tys. zł dotacji budżetowej na 2005 r. dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
4.rozpatrzył wniosek Dyrektora LO w Węgrowie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia sali gimnastycznej przy LO i postanowił uwzględnić go w projekcie budżetu powiatu na 2006 r.;
5.rozpatrzył wniosek Wojewody Mazowieckiego o pomoc finansową przy organizacji koncertu w ramach Europejskich Spotkań Chóralnych i podjął decyzję, że koncert sfinansowany zostanie przy współudziale Miasta Węgrowa;
6.podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w ramach sesji popularnonaukowej „Mickiewicz – nauczyciel, publicysta, dyplomata, epistolograf” organizowanej przez LO w Węgrowie z okazji 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza;
7.podjął decyzję o odstąpieniu od zakupu abonamentu na oprogramowanie „Analizator” dla danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej;
8.podjął decyzję o zwiększeniu na II semestr roku szkolnego 2005/2006 o 2 godz. tygodniowo (na nauczanie przedmiotu, który będzie zdawany podczas egzaminu dojrzałości) ilości godzin nauczania indywidualnego dla ucznia ZSP w Sadownem.

W dniu 14 listopada 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu na 2006 r.;
2.przyjął do wiadomości stanowisko Kurii Diecezjalnej Siedleckiej w sprawie zgody na udostępnienie części działek nr 98 i nr 411 na wykonanie chodnika i urządzenie parkingu w Czerwonce Liwskiej i podjął decyzję o uruchomieniu procedury podziału w/w działek;
3.podjął decyzję o przygotowaniu procedury wywłaszczenia właścicieli z części działki przy ul. Dolnej w Łochowie, planowanej pod przebudowę ul Dolnej;
4.pozytywnie zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej drogi Żebry Kolonia – Kramkowo Lipskie – Zaszków i zaliczenie jej do kategorii gminnej.

W dniu 22 listopada 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmiany Uchwały Nr XXIII/158/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 r., zmienionej Uchwałą Nr XXVII/185/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2005 r., na które przeznacza się środki PFRON; 
b)uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”;
c)zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
d)zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu;
2.pozytywnie ocenił stan dróg i przygotowanie do sezonu zimowego 2005/2006;
3.zatwierdził ocenę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu;
4.zatwierdził porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu;
5.podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
6.pozytywnie uzgodnił  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łochowa – teren Al. Łochowskiej i PKP;
7.wyraził zgodę na likwidację nie nadającego się do użytku aparatu fotograficznego CANON, będącego w posiadaniu PODN oraz na utworzenie w PODN w tym celu komisji likwidacyjnej.

W dniu 30 listopada 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.;
3.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.;
4.podjął decyzję o przekazaniu środków trwałych i pozostałych środków trwałych będących w używaniu PINB w Węgrowie a znajdujących się w ewidencji Starostwa Powiatowego.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:52:05
Data utworzenia:2006-12-29 23:52:05
Data modyfikacji:2006-12-29 23:52:05
Liczba wyświetleń:653