Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ........................................................................................................

2. Imiona rodziców ......................................................................................................................

3. Data urodzenia .......................................................................................................................

4. Obywatelstwo ........................................................................................................................

5. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ..................................................................

6. Wykształcenie .........................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

 (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

   ...................................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ..................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

     (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ................................................................................

   .......................................................... .............................. ..........................................................

   ...................................................................................................................................................

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania

   ...................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 10. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1–4  są zgodne z dowodem osobistym seria ............ nr ............................. wydanym przez ........................................................................ lub innym dowodem tożsamości ..............................................................................................

  11.Czy był Pan/ Pani  zatrudniony u pracodawcy samorządowego, w rozumieniu art. 2    ustawy z dnia 21. 11. 2008 r. – o pracownikach samorządowych.

      - NIE / TAK

      Jeśli w pkt. 12 udzielono odpowiedzi TAK, to

12. Czy był Pan/ Pani  zatrudniony w tej jednostce na czas nieokreślony

      - TAK/ NIE

 

 Jeśli w pkt. 12 udzielono odpowiedzi TAK – należy przedłożyć dokument dowodzący nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony.

Jeśli w pkt. 12 udzielono odpowiedzi NIE, to

 

13. Czy był Pan/ Pani  zatrudniony w tej jednostce na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy

- TAK/ NIE

 

Jeśli w pkt. 13 udzielono odpowiedzi TAK – należy przedłożyć dokument dowodzący nawiązanie stosunku pracy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

Jeśli w pkt. 13  udzielono odpowiedzi NIE, to

 

14. Czy legitymuje się Pan/ Pani egzaminem, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, złożonym z wynikiem pozytywnym

 

TAK/ NIE

 

Jeśli w pkt. 14 udzielono odpowiedzi TAK – należy przedłożyć dokument dowodzący złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

Świadomy/a/ o  odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Art. 233.  § 1 stanowi:  „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

 

 

..........................................................

              (miejscowość i data)

..............................................................

                (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2008-11-06 10:36:33
Data utworzenia:2008-11-06 10:36:33
Data modyfikacji:2009-10-01 12:48:34
Liczba wyświetleń:1430