Uchwała nr XV/127/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego

 

            Na podstawie  art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1592 z późn. zm./ oraz §2 pkt 2 i § 3 ust.3 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania   pracowników samorządowych zatrudnionych  w jednostkach organizacyjnych  jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U.Nr 146,poz.1222 z późn.zm./  Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze według I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie , Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie i Zarządzie Dróg Powiatowych w Węgrowie, w wysokości 700 złotych brutto.

 

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu , stosownie do wniosków dyrektorów poszczególnych jednostek organizacyjnych, w następującej wysokości :

1/ 5,50 zł –  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie ;

2/ 5,00 zł – w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgrowie;

3/ 6,00 zł -  w Zarządzie Dróg Powiatowych w Węgrowie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się   Zarządowi Powiatu oraz  dyrektorom jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1stycznia 2008 roku.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 11:35:25
Data utworzenia:2008-04-04 11:35:25
Data modyfikacji:2008-04-04 11:39:17
Liczba wyświetleń:764