Sprawozdanie Nr 5/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 16 czerwca – 29 września 2011 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 9 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 21 czerwca 2011 r. Zarząd:
1. negatywnie zaopiniował projekt objazdu drogami Roguszyn – Wierzbno i Wierzbno - Karczewiec podczas planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 637 (odcinek Roguszyn – Liw). Jednocześnie Zarząd pozytywnie zaopiniował alternatywną propozycję objazdu drogą Roguszyn – Czerwonka – Strupiechów do drogi wojewódzkiej nr 697;
2. zatwierdził bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego;  
3. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
4. negatywnie zaopiniował wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji o dokonanie zmiany przeznaczenia środków na zadanie „Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) wyznaczenia zastępstwa w PODN w Węgrowie, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora;
c) zatwierdzenia Programu Budowy Lokalnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Węgrowskim na lata 2011 – 2015;
6. zatwierdził listę stypendiów za wybitne lub bardzo dobre wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia;
7. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na kandydata na Dyrektora PODN w Węgrowie;
8. wytypował przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych na kandydatów na dyrektorów ZSP w Sadownem, I LO w Węgrowie i PODN w Węgrowie;
9. postanowił pozostawić do decyzji szkół zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
10.nie przyjął propozycji udziału w VI edycji ogólnopolskiego projektu „Poławiacze Pereł”;
11.nie przyjął propozycji udziału w konkursie i programie certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”;
12.wyraził zgodę na wykonanie remontu dachu pawilonu II ZSP w Węgrowie;
13.zapoznał się z kalkulacją kosztów wyposażenia nowo dobudowywanej części I LO w Węgrowie i postanowił, że należy wystąpić do MEN o dofinansowanie w ramach programu związanego ze wspieraniem nowo tworzonych pomieszczeń edukacyjnych;
14.zatwierdził umowy:
a) w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Mrozowa Wola;
b) w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Miedzna;
c) w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku z przyjęciem uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Stoczek;
d) w sprawie wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów i użytków rolnych w związku z przyjęciem uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Korytnica;
e) w sprawie wykonania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania obejmującego przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez rozbudowę infrastruktury łączności elektronicznej i technologii komunikacyjnych w powiecie węgrowskim;
15.wskazał p. Małgorzatę Pepłowską jako  kandydata do Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego;
16.zatwierdził aneks do umowy o wsparcie zadania publicznego pod nazwą „Obóz wędrowny i rajd rowerowy Bieszczady i Mazury”;
17.rozpatrzył wniosek Dyrektor MBP w Węgrowie o dofinansowanie prac związanych z opracowaniem zakupionych materiałów – spuścizny naukowej po prof. Wacławie Szczygielskim i postanowił, że wsparcie finansowe w tym przedsięwzięciu będzie udzielone poprzez zakup egzemplarzy wydanej publikacji;
18.wyraził zgodę na przekazanie MBP w Węgrowie w depozyt na czas nieokreślony wystawy „Z dorzecza Bugu i Liwca”;
19.postanowił przeznaczyć kwotę 500 zł na wsparcie finansowe organizacji jubileuszu 100- lecia powstania OSP Wrotnów;
20.rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Julin” o pomoc finansową w organizacji festynu rodzinnego i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł;
21.podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł organizacji imprezy „Music Camp”.

W dniu 29 czerwca 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zgłoszenia kandydatury do XII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) wyrażenia zgody na złożenie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu;
c) powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
d) wyznaczenia zastępstwa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, w której nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora;
e) ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych;
3. wyraził zgodę na ufundowanie trzech nagród rzeczowych z okazji Święta Policji;
4. rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Sadowne o wyrażenie zgody na załatwianie formalności zwianych z usunięciem 6 sztuk drzew rosnących przy ZSP w Sadownem i postanowił, że bez naliczania opłat wycięte mogą zostać dwa drzewa: jesion i klon jawor, natomiast pozostałe 4 szt. zdrowych klonów można usunąć z naliczeniem opłat po przedłożeniu projektu budowy placu zabaw;
5. wyraził zgodę na przedłużenie do 31.08.2011 r. terminu wykonania zadania „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów”;
6. podjął decyzję o wycofaniu zgody na zawarcie umowy z SGGW na realizację studiów podyplomowych przez nauczyciela ZSP w Węgrowie;
7. zatwierdził projekt porozumienia z Gminą Sadowne dotyczącego wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania kuchni i stołówki ZSP.

W dniu 18 lipca 2011 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zatrudnienia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie;
b) wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie;
c) powołania komisji konkursowych na kandydata na stanowisko dyrektora:
 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem,
 I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie,
 Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie;
d) powołania komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego;
e) zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2011 r.;
f) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
g) wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opalowego na sezon grzewczy 2011/2012;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
3. przyjął informacje Dyrektora ZDP w sprawach:
a) stanu zaawansowania remontów dróg wykonywanych przez firmy zewnętrzne oraz siłami własnymi ZDP;
b) postępów odbudowy rowów przydrożnych;
c) systemu pracy ciągnika do pielęgnacji poboczy;
d) wykorzystania środków finansowych ZDP wg stanu na 30.06.2011 r.;
4. przyjął informację w sprawie objazdu w związku z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 637 i zobowiązał Dyrektora ZDP do wystosowania do Komendanta Powiatowego Policji pisma z prośba o szczególny nadzór policyjny nad drogami powiatowymi;
5. przyjął do wiadomości pismo firmy „GLOBAL” dotyczące wykonywania na terenie powiatu węgrowskiego prac sejsmicznych;
6. zatwierdził decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości gruntowej dla działek nr 5897/4 i 3915/2 położonych w Węgrowie;
7. przyjął informację o wstępnych wynikach matur w 2011 roku;
8. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na wsparcie finansowe wymiany młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie z młodzieżą w Hamburgu;
9. wyraził zgodę na wsparcie finansowe i zakwaterowanie dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu;
10.negatywnie rozpatrzył wniosek o wsparcie finansowe MKS „Czarni” Węgrów;
11.wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia ganku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie na pomieszczenie magazynowe na sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny;
12.wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 10 tys. zł planu finansowego ZSZ w Ostrówku na remont sali lekcyjnej i wiaty rowerowej;
13.wyraził zgodę na wynajęcie w SOS-W w Węgrowie miejsc noclegowych dla animatorów i aktorów imprezy plenerowej „Karawana Europa 2011”;
14.przyjął informację o wynikach rekrutacji do klas I na rok szkolny 2011/2012 wg stanu na 11 lipca br.;
15.zatwierdził porozumienia z powiatem nowodworskim w sprawie umieszczenia dziecka w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach i ponoszenia wydatków na jego utrzymanie;
16.zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów do realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;
17.wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 2 tys. zł organizacji IX Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego „O Pierścień Księżnej Anny”;
18.podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 500 zł organizacji III Edukacyjnych Spotkań Teatralnych „Liwencje 2011”;
19.zatwierdził Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
a) dla przetargu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4242W Pniewnik – Nojszew - Sulki od km 9 + 200 do km 9+820 dł. 0,62 km”;
b) dla przetargu na zadanie „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Liw powiat węgrowski obrębów: Janowo, Jarnice, Kucyk, Ossolin, Pierzchały, Ruchenka, Ruchna, Szaruty, Śnice, Witanki, Wyszków, Zając poprzez uzupełnienie operatu ewidencyjnego o dane dotyczące budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych;
c) dla zapytania ofertowego na dostawę paliw dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
d) dla zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych oraz środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

W dniu 21 lipca 2011 r. Zarząd:

Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

W dniu 5 sierpnia 2011 r. Zarząd:

1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
b) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Węgrów – stanowiącej własność powiatu;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektora;
b) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
c) przekazania nieodpłatnie Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miedznie sprzętu znajdującego się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
3. podjął decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Miedzna;
4. wyraził zgodę na wprowadzenie ograniczenia nośności na drogach powiatowych: Wierzbno – Walentów, Pniewnik – Trawy, Kałuszyn – Roguszyn, Roguszyn – Korytnica i Liw - Korytnica w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 637. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora ZDP do wystosowania do Komendanta Powiatowego Policji pisma z żądaniem egzekwowania od kierowców przestrzegania oznakowania ww. odcinków dróg;
5. przyjął informację dotyczącą kosztów naprawy zniszczonego odcinka drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki – Topór i podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie ww. naprawy w ramach programu ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej;
6. wyraził zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013;
7. zatwierdził umowę z SP ZOZ w Węgrowie w sprawie dofinansowania zadania „Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią”;
8. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na zadanie „Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego”;
9. negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu WKS „Nojszewianka” Nojszew o dofinansowanie organizacji festynu „Lato na sportowo w gminie Korytnica”;
10.w związku z koniecznością skierowania środków finansowych na likwidację skutków klęsk żywiołowych w powiecie węgrowskim oraz finansowanie obchodów Roku Paderewskiego Zarząd podjął decyzję o nie udzieleniu dotacji na dofinansowanie organizacji imprezy SUMMER SOUND CARNIVAL 2011;
11.w związku z koniecznością skierowania środków finansowych na likwidację skutków klęsk żywiołowych w powiecie węgrowskim Zarząd uznał za niemożliwe udzielenie pomocy dla rodzin z powiatu białobrzeskiego poszkodowanych w wyniku klęski huraganu;
12.przyjął informację o wynikach postępowania konkursowego na kandydata na dyrektora ZSP w Sadownem, I LO w Węgrowie i PODN w Węgrowie;
13.wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 15 tys. zl środków na remonty w związku ze zdarzeniem losowym w LO w Łochowie;
14.wyraził zgodę na zwiększenie o 2,5 tys. zł środków przeznaczonych na sfinansowanie wymiany młodzieży z Ukrainy i Polski;
15.przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN w Węgrowie za I półrocze 2011 r.;
16.przyjął informację z wykonania dochodów i wydatków PODN w Węgrowie za I półrocze 2011 r.;
17.przyjął informację o sposobie realizacji studiów podyplomowych z przedsiębiorczości dla nauczycieli w SGGW w Warszawie i wyraził zgodę na podjęcie tych studiów;
18.zatwierdził umowy:
a) w sprawie wykonania tablicy pamiątkowej;
b) w sprawie filmowania uroczystości związanych z Rokiem Paderewskiego.  

W dniu 24 sierpnia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego zajazdu w Miedznie;
b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z gminą Sadowne w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na realizację zadania dot. remontu kuchni i stołówki szkolnej przy ZSP w Sadownem;
2. zatwierdził porządek obrad VIII sesji Rady Powiatu;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie;
b) powierzenia stanowiska Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie;
c) powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem;
d) ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych;
e) ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela;
f) powierzenia Dyrektorowi ZSP w Sadownem zadań inwestora zastępczego w związku z remontem kuchni i stołówki przy ZSP;
g) wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
h) wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji MOW w Jaworku;
i) informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu w Węgrowie za I półrocze 2011 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
j) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
k) określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
5. podjął decyzję o wyrażeniu zgody Dyrektorowi SP ZOZ w Węgrowie na udzielanie świadczeń medycznych;
6. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na dofinansowanie organizacji koncertu Zespołu Kameralnego im. R.F. Dobrzyńskiego z Żytomierza;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2,5 tys. zł na dofinansowanie organizacji Mazowieckiego Święta Chleba;
8. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 400 zł kosztów przewozu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
9. zatwierdził umowy:
a) na wykonanie przebudowy drogi Józefy-Sulki;
b) na wykonanie ponownej klasyfikacji gleboznawczej;
10.zatwierdził aneks do umowy partnerskiej dot. projektu Rozwój elektronicznej administracji w ramach działania 2.2 Rozwój e-usług;
11.wyraził zgodę spółce Galeria Mistrza Jana na usytuowanie nadwieszanego piętra  obiektu budowlanego w odległości 6 metrów od drogi powiatowej;
12.wyraził zgodę Dyrektorowi ZDP na zakup przyczepy samowyładowczej o nośności do 6 t oraz skrapiarki o pojemności 2 tys. litrów;
13.zaakceptował proponowane przez dyrektorów szkół stawki za wyżywienie w stołówkach szkolnych;
14.wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 4 tys. zł planu finansowego ZSZ w Ostrówku z przeznaczeniem na remont jednej z sal lekcyjnych;
15.wyraził zgodę na powierzenie p. Janowi Tempczykowi zadań organizatora współzawodnictwa sportowego szkół i asystenta sportowego w okresie IX – XII 2011r.
16.postanowił nie zawierać porozumienia w sprawie dofinansowania wydruku podręczników dla uczniów niewidomych;
17.wyraził zgodę na powołanie biegłego sądowego ds. leśnictwa;
18.postanowił przeznaczyć kwotę 1 tys. zł na ufundowanie nagród dla 6 rolników z terenu powiatu węgrowskiego biorących udział w Wystawie Zwierząt Hodowlanych;
19.wyraził zgodę na wynajęcie lokalu mieszkalnego w budynku byłego internatu ZSP w Sadownem.

W dniu 30 sierpnia 2011 r. Zarząd:

1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
2. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 1 tys. zł organizacji zawodów wędkarskich o Puchar Starosty Węgrowskiego;
3. wydelegował Naczelnik Wydziału „ŚRB” do prac w komisji konkursowej w ramach Mazowieckiego Święta Chleba;
4. postanowił przeznaczyć kwotę 400 zł na nagrody dla hodowców z powiatu węgrowskiego biorących udział w III Regionalnym Czempionacie Koni Ras Zimnokrwistych;
5. pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Sadowne o zezwolenie na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na placu szkolnym w Sadownem.

W dniu 8 września 2011 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) uchylenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektora I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
b) udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektor I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie;
2. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
3. zatwierdził pismo do kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży dotyczącego procedury przygotowania projektów planów finansowych;
4. przyjął do wiadomości petycje Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ZSP w Sadownem dotyczące zmniejszającej się liczby oddziałów w szkole;
5. zatwierdził nauczanie indywidualne dla ucznia klasy I ZSP w Węgrowie;
6. wyraził zgodę na zwolnienie wychowanka SOS-W z opłat za posiłki;
7. zatwierdził umowy:
a) z Gminą Sadowne w sprawie dotacji celowej na remont kuchni i stołówki przy ZSP w Sadownem.
b) z firmą geodezyjną „GEOPROFIL” s.c. w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Liw;
c) z ELMIKO s.c. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej doboru agregatów prądotwórczych dla Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach;
d) z ELMIKO s.c. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej doboru agregatów prądotwórczych dla MOW w Jaworku;
8. zatwierdził umowę o wykonanie analizy ubezpieczeniowej;
9. podjął decyzję o przekazaniu w trwały zarząd ZDP nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.

W dniu 20 września 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
c) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
d) zmiany uchwały nr VII/84/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 r., na które przeznacza się środki PFRON;
e) przystąpienia powiatu węgrowskiego do realizacji projektu  pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie powiatu węgrowskiego współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013;
f) przystąpienia powiatu węgrowskiego do realizacji projektu „Dolina Liwca – bezgraniczne możliwości. Przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013;
g) przystąpienia powiatu węgrowskiego do realizacji projektu „Razem możemy więcej – działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013;
h) przystąpienia powiatu węgrowskiego do realizacji projektu „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego oraz w Rejonie Kosiv” współfinansowanego w ramach Priorytetu II Poprawa jakości życia, Działania 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013;
i) przystąpienia powiatu węgrowskiego do realizacji projektu „Bezpieczni mieszkańcy, bezpieczny powiat – kurs ratownictwa chemiczno - ekologicznego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
j) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2012 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”;
k) dokonania wyboru biegłego rewidenta;
2. przyjął informację o przygotowaniu szkół i placówek do funkcjonowania w roku szkolnym 2011/2012;
3. zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu w I półroczu 2011 r.;
4. zatwierdził porządek obrad IX sesji Rady Powiatu;
5. przyjął do wiadomości uchwałę RIO Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.;
6. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
7. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
8. wyraził zgodę na wprowadzenie w SOS-W w Węgrowie innowacji pedagogicznej polegającej na terapii taktylnej;
9. wyraził zgodę na utworzenie w ZSP w Węgrowie jednego oddziału Technikum Uzupełniającego w zawodach technik mechanik i technik handlowiec;
10.wyraził zgodę na rozszerzenie abonamentu Systemu Informacji Prawnej LEX o jedno stanowisko mobilne;
11.wyraził zgodę na zakup i przekazanie w użyczenie Komendzie Powiatowej Policji dwóch aparatów fotograficznych;
12.zatwierdził umowę w sprawie organizacji koncertu Polskiego Zespołu Kameralnego z Żytomierza;
13.wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie kwoty 1,5 tys. zł na powołanie biegłego sądowego ds. leśnictwa;
14.wyraził zgodę na podwyższenie w 2012 r. do 10,5 zł/ha kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;
15.przyjął informację dotyczącą kosztów niezbędnych remontów dróg oraz wykaz remontów i modernizacji dróg wykonanych w 2011 r.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-10-11 10:43:51
Data utworzenia:2011-10-11 10:43:51
Data modyfikacji:2011-10-11 10:48:32
Liczba wyświetleń:442