Uchwała nr 312/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia roku w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. – Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagród ze środków funduszu nagród i innych świadczeń za wyjątkiem świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski – przyjętego Uchwała nr XXVI/215/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r., Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dyrektorom jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych w okresie roku szkolnego 2010/2011 procentowy dodatek funkcyjny liczony od wynagrodzenia zasadniczego dyrektora, któremu stanowisko to powierzono:

 

Janusz Baum                  -70%

Marek Dębski                  -50%

Andrzej Suchenek           -50%

Sławomir Ryszawa           -45%

Maria Pełka                     -30%

Hanna Kasperowicz         -55%

Elwira Calik                     -50%

Agata Kuczyńska             -35%

Anna Nowicka – Związek  -50%

Danuta Domańska           -50%

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje od 1 wrześnbia 2010 r.

 

Zarząd Powiatu:

 

Krzysztof Fedorczyk – Starosta

Leonard Rusjan – Wicestarosta

Ewa Besztak – Członek Zarządu

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2010-09-02 13:25:43
Data utworzenia:2010-09-02 13:25:43
Data modyfikacji:2010-09-02 13:27:03
Liczba wyświetleń:366