Sprawozdanie Nr 4/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 30 kwietnia do 23 czerwca 2004 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 6 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 11 maja 2004 r. Zarząd:
1.podjął decyzję o przeznaczeniu:
a)kwoty 700 zł na pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Węgrowie;
b)kwoty 300 zł na dofinansowanie zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży do lat 16 organizowanych przez PZW Okręg Siedlecki Koło Nr 26 w Węgrowie;
c)kwoty 500 zł na dofinansowanie Finału Wojewódzkiego X edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych;
d)kwoty 300 zł na pokrycie kosztów transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
2.podjął decyzję, że środki finansowe na realizację w Domu Dziecka "JULIN" zaleceń pokontrolnych Sanepid-u przekazywane będą sukcesywnie w następnych latach w miarę możliwości finansowych powiatu;
3.rozpatrzył wniosek Dyrektor Domu Dziecka "JULIN" o zatrudnienie pracownika do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku Domu Dziecka "JULIN" i postanowił, że w/w przetarg zostanie przeprowadzony przez dyrekcję placówki przy udziale pracownika ds. zamówień publicznych Starostwa Powiatowego;
4.podjął decyzję o możliwości aneksowania umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym "POLBUD" Sp. z o.o. dotyczącej budowy sali gimnastycznej przy ZSZ w Węgrowie;
5.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.   

W dniu 25 maja 2004 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a)powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora ZSP w Łochowie;
b)powołania komisji do przeprowadzenia standaryzacji lokali mieszkalnych Powiatu Węgrowskiego;
2.w związku ze zmianą stawek podatku VAT, postanowił zwiększyć o kwotę 39.159, 18 zł wydatki na termomodernizację Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach,
3.wyraził zgodę na pokrycie z limitu wydatków w budżecie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej kosztów zakupu materiałów do pokrycia części dachu na budynku przy ul. Piłsudskiego 23,
4.podjął decyzje o dofinansowaniu:
a)kwotą 300 zł wydania przez Mazowiecko - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne katalogu "Wieś siedlecka zaprasza";
b)kwotą do 500 zł wydania przez wydawnictwo "Atena" przewodnika o skansenie w Suchej,
5.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.   

W dniu 28 maja 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski,
2.podjął uchwały w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.,
b)zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku  deficytu budżetu,
3.podjął decyzje o przeznaczeniu kwoty 1 tys. zł na dofinansowanie projektu "Programu rozwoju produktu turystycznego i kreacji marki obszaru gmin dorzecza nadbużańskiego", 4.dokonał analizy projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2004/2005.
5.rozpatrzył wnioski Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej,
6.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.   

W dniu 8 czerwca 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)planu sieci publicznych szkół oraz szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
b)przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych - technikum;
c)likwidacji SOS-W w Jaworku;
d)zmiany uchwały Nr XIV/95/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
e)określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo - wychowawczej;
f)określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej.
g)uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska" i "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami";
h)wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.
i)zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 r. 
2.zatwierdził informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu;
3.zatwierdził porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
4.podjął decyzję o przystąpieniu do opracowania "Planu rozwoju lokalnego";
5.zatwierdził protokół Komisji Konkursowej dotyczący wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora ZSP w Łochowie;
6.podjął decyzję o dokonaniu w lipcu lub w sierpniu szczegółowej analizy wydatków szkół i placówek oświatowych zrealizowanych w I półroczu 2004 r.;
7.wyraził zgodę na wynajem części pomieszczeń w budynku przy ul. Wyszyńskiego 3 w Węgrowie dla potrzeb PSSE oraz części pomieszczeń w tym samym budynku dla potrzeb Kancelarii Notarialnej p. Leszka Kowalczyka;
8.podjął decyzję o wytypowaniu do umieszczenia w "Priorytetach współpracy zagranicznej województwa" projektów inwestycyjnych dotyczących: zagospodarowania doliny Liwca wraz z renowacją zbiornika retencyjnego w Krypach, Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
9.pozytywnie  zaopiniował pozbawienie kategorii drogi powiatowej odcinka drogi położonego na terenie gminy Siedlce,
10.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 15 czerwca 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.,
b)zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie";
c)zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach";
2.zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski; 
3.zatwierdził informacje: o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu węgrowskiego oraz o rozwoju kultury fizycznej i turystyki w powiecie węgrowskim;
4.podjął decyzję o przystąpieniu do realizacji programu pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne";
5.z powodu braku środków finansowych, negatywnie rozpatrzył wniosek komitetu Społecznego budowy drogi Rostki w sprawie budowy drogi powiatowej Wrotnów - Rostki.

W dniu 22 czerwca 2004 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
3.zatwierdził autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
4.wyraził zgodę na zakup aparatu do badania elektrolitów dla potrzeb Laboratorium Szpitala Powiatowego w Węgrowie;
5.podjął decyzję o zamieszczeniu w prasie ogłoszenia o wakatach nauczycielskich w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski;
6.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:40:40
Data utworzenia:2006-12-29 23:40:40
Data modyfikacji:2006-12-29 23:40:40
Liczba wyświetleń:650