Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie nr 3/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 24 stycznia do 28 lutego 2003 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których
podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 4 lutego 2003 r.:
1.  Zarząd podjął uchwały w sprawach:
a) zawarcia porozumienia z Miastem Siedlce dotyczącego orzecznictwa dzieci z wadami wzroku,
słuchu i autyzmu;
b) upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Węgrowie do pełnienia funkcji
inwestora zastępczego inwestycji p.n. „Zmiana przeznaczenia obiektu dydaktycznego na
internat w ZSS w Węgrowie”;
c) upoważnienia Dyrektora ZSS w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego
inwestycji p.n. „Termomodernizacja budynku ZSS poprzez wymianę stolarki okiennej i
docieplenie ścian”;
d) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego
inwestycji p.n. „Modernizacja systemu grzewczego w internacie LO w Węgrowie”;
e) upoważnienia Dyrektora ZSS w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z
przetargiem nieograniczonym na inwestycję p.n. „Zmiana przeznaczenia obiektu
dydaktycznego na internat w ZSS w Węgrowie”;
f) upoważnienia Dyrektora ZSS w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z
przetargiem nieograniczonym na inwestycję p.n. „Termomodernizacja budynku ZSS poprzez
wymianę stolarki okiennej i docieplenie ścian”;
g) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z
przetargiem nieograniczonym na inwestycję p.n. „Modernizacja systemu grzewczego w
internacie LO w Węgrowie”.
2. Zarząd wytypował inwestycję, której wykonanie zostanie zgłoszone do sfinansowania z
10% rezerwy Ministerstwa Infrastruktury.
3. Zarząd podjął decyzję o obniżeniu opłat za c.o. w mieszkaniu nauczycielskim w SOSz-W
w Jaworku.
4. Zarząd wyraził zgodę na zakup zestawu komputerowego z drukarką dla potrzeb Wydziału
„OK.”.
5. Zarząd wyraził zgodę zakup mapy Unii Europejskiej.
6. Zarząd ustalił na 21 marca b.r. termin szkolenia dla gmin dotyczącego funduszy
strukturalnych UE, organizowanego przez Biuro Integracji Europejskiej Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dniu 11 lutego 2003 r.:
1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 rok.
2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w
Ostrówku w sprawie podziału klasy I na dwa oddziały ( cykl dwuletni i cykl trzyletni).
3. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jaworku dotyczący zwiększenia o 1/4 etatu w grupie pracowników
obsługi.
4. Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania z dyrektorami szkół i placówek szkolno -
wychowawczych w sprawie realizacji przez powiat węgrowski średniego gwarantowanego
wynagrodzenia nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.
5. Zarząd przyjął informację Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie o
przejezdności dróg powiatowych

W dniu 18 lutego 2003 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2003 r.;
b) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady;
c) zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie.
2. Zarząd podjął uchwały w sprawach:
a) zbycia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej;
b) zmian w budżecie powiatu na 2003 r.;
c) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z
realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
3. Zarząd zatwierdził informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych na drogach
powiatowych w latach 1999 – 2002.
4. Zarząd zatwierdził informację o stanie oświaty w szkołach i placówkach, dla których
organem prowadzącym jest powiat węgrowski.
5. Zarząd zatwierdził porządek obrad V sesji Rady Powiatu Węgrowskiego.
6. Zarząd wyraził zgodę na organizację festynu o tematyce historyczno – archeologicznej na
terenie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
7. Zarząd wyraził zgodę na włączenie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do programu
imprezy III Światowy Dzień Poezji.
8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie
dotyczący włączenia do zadań inwestycyjnych na 2003 r. opracowania dokumentacji
technicznej na wykonanie remontu siedziby Muzeum.
9. Zarząd zatwierdził projekt aneksu do porozumienia zawartego między powiatem
węgrowskim a gminami, dotyczącego współfinansowania PODN w roku 2003.

W dniu 27 lutego 2003 r.:
1. Zarząd podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora SOSz-W w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora
zastępczego zadania inwestycyjnego o nazwie „Termomodernizacja SOSz-W w
Jaworku”;
b) upoważnienia Dyrektora SOSz-W w Jaworku do składania oświadczeń woli w
związku z przetargiem nieograniczonym zadania inwestycyjnego o nazwie
„Termomodernizacja SOSz-W w Jaworku”;
c) upoważnienia Dyrektor Muzeum - Zbrojowni na Zamku w Liwie do składania
oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym pn. „Opracowanie
dokumentacji inwestycji remontowej siedziby Muzeum – Zbrojowni na Zamku w
Liwie”;
d) powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach;
e) zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
2. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-05-07 10:28:00
Data utworzenia:2007-05-07 10:28:00
Data modyfikacji:2007-05-07 10:29:35
Liczba wyświetleń:697