Uchwała nr XIX/162/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 września 2008 roku w sprawie skargi na dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

 

         Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co, następuje:

 

 

§ 1

Skargę złożoną przez  Pana Piotra Sobolewskiego na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie o uznaje się za bezzasadną.

Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu Węgrowskiego do udzielenia pisemnej odpowiedzi skarżącemu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                     Załącznik  do uchwały nr XIX/162/08

                                                                                     Rady Powiatu W węgrowskiego  z dnia 30 września 2008 r.

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego nr XIX/162/08

z dnia 25 września 2008 r. w sprawie skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

 

Starosta Węgrowski (pismami nr: AS.0051-2/08 z dnia 04.07.08 r., AS.0051-2/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r.) przekazał Radzie Powiatu Węgrowskiego skargę Pana Piotra Sobolewskiego celem rozpatrzenia pod kątem nieprawidłowości w działaniu dyrektora SPZOZ w Węgrowie.

Skarga dotyczyła zastrzeżeń co do odpowiedzi udzielanych przez Dyrektora SPZOZ i Starostę Węgrowskiego na liczne skargi w sprawie sposobu leczenia matki p. Piotra Sobolewskiego - p. Bolesławy Sobolewskiej w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie.

Rada Powiatu działając w trybie art.  229 pkt. 4 k.p.a  na sesji w dniu 30 września 2008 r. zapoznała się z przedmiotową skargą, opinią Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej.

Rada Powiatu stwierdziła, że Skarżący został wyczerpująco poinformowany przez Dyrektora SPZOZ i Starostę Węgrowskiego o ustaleniach dotyczących leczenia jego matki p. Bolesławy Sobolewskiej w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie.

Przeprowadzono bowiem wnikliwe postępowanie wyjaśniające celem zbadania sprawy (dokumentacja w  Wydziale Administracyjno-Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie).

Należy zaznaczyć, że Rada Powiatu nie jest kompetentna do wypowiadania się w kwestii medycznej – diagnostyki, sposobu leczenia specjalistycznego, stosowania leków.

Ocena prawidłowości postępowania medycznego leży w gestii Izby Lekarskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu uznała skargę za bezzasadną.

     

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-10-06 15:13:04
Data utworzenia:2008-10-06 15:13:04
Data modyfikacji:2008-10-07 08:24:11
Liczba wyświetleń:588