Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12, pkt. 8 lit. f ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn. zm.),  w związku z art. 4 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689; z poźn. zm.) i w związku z  Uchwałą Nr 19/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6.02.2006 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” oraz wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących Samorząd Województwa Mazowieckiego w tym stowarzyszeniu oraz na podstawie § 9 pkt. 3 Statutu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Zmienia się § 2 Uchwały Nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”, który otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2 Powiat Węgrowski reprezentować będą następujące osoby:

 

Ewa Besztak – wicestarosta węgrowski

Tadeusz Danaj – radny Powiatu Węgrowskiego

 

 

§ 2

Traci moc uchwała Nr III/25/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r. ws. zmiany uchwały Nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”.

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-26 14:45:32
Data utworzenia:2011-05-26 14:45:32
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:370