Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

porządek XLII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2010 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 24 września 2010 roku (piątek) o godz. 900, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.             Przedstawienie porządku obrad.

4.         Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5.         Interpelacje i zapytania radnych.

6.         Podjęcie uchwał w sprawach:

1)       zmian w budżecie powiatu na rok 2010;

2)       udzielenia dotacji na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza bocznego. św. Marii Magdaleny w Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie;

3)       udzielenia dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie;

4)       wyrażenia zgody na przekazanie SPZOZ w Węgrowie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiącej mienie powiatu węgrowskiego;

5)       zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;

6)       określenia szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności  pożytku publicznego,  projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

7)       upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2011 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy  Dróg Lokalnych 2008-2011”;

8)       określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze;

9)       zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie;

10)   utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych;

11)   określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Węgrowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej;

12)   użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;

13)   użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;

14)   użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego;

15)   użyczenia nieruchomości stanowiących własność Powiatu Węgrowskiego.

7.         Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2010 r.

8.         Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2010 r.

9.         Ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych do funkcjonowania w roku szkolnym 2010/2011.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołów: nr XL sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku, nr XLI  nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku.

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCA

      RADY POWIATU

                                                                                                                                      (-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-11-02 16:07:41
Data utworzenia:2010-11-02 16:07:41
Data modyfikacji:2010-11-02 16:10:48
Liczba wyświetleń:486