Uchwała nr XII/94/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/48/07 z dnia 23 marca 2007 roku z późżniejszymi zmianami w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na kóre przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

       Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z poźn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/48/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/94/07

                                                                                                                                         Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                                                                                         z dnia 30 listopada 2007  r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2007 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem w złotych:

    778 069 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

     10 000 zł

w tym:

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - art.26 ustawy

 

     0,00 zł

zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenie stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej – art.26e ustawy

 

0,00 zł

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy - art. 38 i 40 ustawy

      

      10 000zł

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej- art. 12a ustawy

      0,00 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

   768 069 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

73 000 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

    249 007 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   105 584 zł

dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

   335 350 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

                                                 5 128 zł

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Aneta Gołoś-Miałkowska
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 09:10:18
Data utworzenia:2007-12-07 09:10:18
Data modyfikacji:2007-12-07 09:36:52
Liczba wyświetleń:569