Porządek XVI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu Węgrowskiegow dniu 23 czerwca 2004 r. (środa) o godz. 1100w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, sala konferencyjna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przedstawienie porządku obrad.

  4. Sprawozdanie Sta
  5. rosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Podjęcie uchwał w sprawach:  

 1)  zmiany uchwały nr XIV/95/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia  zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 2) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z                 opłat  za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
3) określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz pełnoletniego wychowanka w rodzinie zastępczej
4) likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworku
5) przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych -technikum
6) planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, dla dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu węgrowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące niż powiat węgrowski
7) wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski.
8) zmian w budżecie powiatu na rok 2004
9) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie"
10) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach
11) uchwalenia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami"
12) zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
13) wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
9. Informacja nt. turystyki w powiecie węgrowskim-perspektywy rozwoju.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokółu XV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 30 kwietnia 2004 roku.
12.Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.


 
 
 


 
 
 
 

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:02:14
Data utworzenia:2006-12-29 23:02:14
Data modyfikacji:2006-12-29 23:02:15
Liczba wyświetleń:734