Uchwała nr IX/72/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie- obiekt w Jaworku z przeznaczeniem od 1 wrzesnia 2007 roku na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

 

         Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje :

§ 1

  1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 528 000,00 zł (słownie: złotych pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2007 przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Węgrowie – obiekt Jaworku z przeznaczeniem od 1 września 2007roku na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy”
  2. Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt. 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.
  3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki określonej w pkt. 1.
  4. Szczegółowe  warunki pożyczki określone zostaną w umowie.

 

§ 2

 

      Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco oraz notarialnie poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5  Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 3

 

      Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Anna Bala
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 15:28:52
Data utworzenia:2007-08-20 15:28:52
Data modyfikacji:2007-08-20 15:32:30
Liczba wyświetleń:560