Uchwała nr VI/44/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 207 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2007.

 

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku    samorządzie powiatowym (Dz.U. – z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),     rt. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  – Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2006 roku –  Nr 197, poz. 674 z późn. zm.), w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

1. Określa się w drodze  regulaminu stanowiącego załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały:

1) Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy.

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

3) Kryteria przyznawania, tryb oraz wysokość nagród ze środków funduszu nagród

- dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

2. Wzór wniosku o Nagrodę Starosty Węgrowskiego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego oraz dyrektorom szkół,                           placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

§ 3

Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych za okres od 1 stycznia 2007 roku.

 

§ 4

Traci moc  uchwała Rady Powiatu Węgrowskiego Nr XXXIII/214/06 z dnia 10 marca 2006 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym obowiązujący w roku 2007, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela                         (Dz. U.  z 2003 – tj. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.).

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – KN.

Zaproponowane zmiany w zasadniczy sposób opierają się na rozwiązaniach dotychczasowego stanu prawnego. W przypadku dodatku motywacyjnego proponuje się, aby okres przyznawania dodatku nie był dłuższy niż 6 miesięcy, i nie krótszy jak 2 miesiące. Konieczność częstego ubiegania się o dodatek powinna zmotywować nauczycieli do lepszej pracy. Proponuje się zachowanie dotychczasowych „powiatowych” dodatków, tj. dodatku za język polski „poprawianie zeszytów”, dodatku za instruktora praktycznej nauki zawodu oraz dodatku dla administratora sieci. W przypadku dodatków za trudne warunki pracy, proponuje się utrzymanie na poziomie 10 % dodatku dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkole specjalnej oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, rewalidacyjno – wychowawcze,  wychowawcze w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w Węgrowie, w tym internacie SOSz-W oraz Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach.

Załączona do uzasadnienia tabela wynikowa, w układzie miesięcznym, a zatem w układzie porównywalnym do średnich miesięcznych, do jakich odwołuje się ustawodawca w treści                                         art. 30  ust. 3 i 4 – pozwala stwierdzić, że wypełniona została wytyczna zawarta w wymienionym artykule. Jednak należy mieć na uwadze proporcjonalny podział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli z poszczególnych grup awansu zawodowego, szczególnie w przypadku nauczycieli stażystów, gdyż w planie przydziału godzin ponadwymiarowych na 2007 r. godziny te przydzielono proporcjonalnie dla poszczególnych grup awansu zawodowego.

 

Tabela wynikowa

Planowane średnie wynagrodzenie nauczycieli POSZCZEGÓLNYCH GRUP AWANSU ZAWODOWEGO  w roku 2007 na podstawie sprawozdań szkół i placówek, z uwzględnieniem arkuszy organizacyjnych, kształtuje się w układzie tabelarycznym, jak poniżej:

L.p.

Wyszczególnienie

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Planowana liczba nauczycieli

w przeliczeniu na etaty

20,51

60,74

90,22

143,35

Składniki wynagrodzenia

w skali miesiąca w złotych

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

1.140

1.421

1.814

2.192

2.

Dodatek za wysługę lat

27

62

209

343

3

Dodatek za pracę w porze nocnej

3

6

6

5

4.

Godziny ponadwymiarowe i doraźne

256

336

414

466

5.

Dodatki za stopnie specjalizacji

0

0

0

0

6.

Nagrody jubileuszowe

0

0

25

68

7.

DWR czyli tzw. „13”

118

142

196

261

8.

Zasiłek na zagospodarowanie

0

16

0

0

9.

Odprawy emerytalne i rentowe

0

0

66

178

10.

Nagrody ze specj. funduszu nagród

17

19

24

29

11.

RAZEM (wiersze od 1do 10)

1.561

2.002

2.754

3.542

 

12.

Dodatek funkcyjny

28

34

64

153

13.

Dodatek za warunki pracy

49

41

52

43

14.

Dodatek motywacyjny

21

27

43

84

15.

RAZEM (wiersze od  12 do 14)

98

102

159

280

 

16.

RAZEM (wiersz 11 + 15)

1.659

2.104

2.913

3.822

17.

Średnie wynagrodzenia z art. 30 KN

1.546

1.933

2.706

3.479

18.

RÓŻNICA (wiersz 16-17)

113

171

207

343

 

Wiersz 16 tego zestawienia wskazuje, czy wypełniona została wytyczna do ustawy zawarta w treści art. 30 ust. 6, a wiersz 18 – o ile zł zostanie przekroczony ustawowy wymóg.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr VI/44/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 23 marca 2007 roku 

 

Regulamin na rok 2007

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, oraz kryteriów przyznawania, trybu

i wysokości nagród ze środków funduszu nagród

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. t. jedn. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

§ 1.

Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,

4) kryteria przyznawania, tryb oraz wysokość nagród ze środków funduszu nagród

- dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3) szk ole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest powiat węgrowski ,

4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3),

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

§ 3.

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowią 2% ogólnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli tej szkole lub placówce, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym, na urlopie dla podratowania zdro wia oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej) .

3. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz wicedyrektorów znajdują się poza środkami określonymi w ust. 2.

 

§ 4.

Przy przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

3) stałe podnoszenie kwalifikacji, skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

4) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

 

§ 5.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Zarząd Powiatu Węgrowskiego. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości od 5% do 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, płatny z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, wysokość dodatku motywacyjnego oraz jego przyznania ustala dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 

§ 6.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, instruktora (za zorganizowanie stanowiska praktycznej nauki zawodu), administratora sieci oraz za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego przysługuje dodatek funkcyjny.

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu Węgrowskiego, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora, stanowisko kierownicze lub inne stanowisko wymienione w ust. 1 - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Zarząd Powiatu Węgrowskiego oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości:

1) 20 % do 50% dla dyrektora szkoły liczącej do 12 oddziałów,

2)  30 % do 60% dla dyrektora szkoły liczącej do 24 oddziałów,

3) 40 % do 80% dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 24 oddziałów,

4) 30% do 60% dla dyrektora placówki oświatowej (PP-P, PODN, SOSW),

5) 20% do 50% dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej

6) 20% do 40 % dla wicedyrektora,

7) 10% do 30% dla kierownika lub nauczyciela zajmującego inne niż wymienione powyżej stanowisko kierownicze, wynikające ze statutu szkoły.

4. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela- konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego.

5. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 67 złotych.

6.  Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, instruktora (za zor-ganizowanie stanowiska praktycznej nauki zawodu), administratora sieci oraz za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego przysługuje dodatek w wysokości 2% wynagrodzenia zasadniczego

 

§ 7.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o których mowa w § 6, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2.  Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3.  Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust 1 i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, instruktora (za zorganizowanie stanowiska praktycznej nauki zawodu), administratora sieci oraz za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5.  Nauczycielowi, o którym mowa w § 6 ust. 3, pkt. 1-3 realizującemu również inne zadania lub zajęcie lub sprawującemu funkcje wymienione w § 6 ust. 5 i 6 przysługuje jeden dodatek funkcyjny ustalony w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.

6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 

§ 8.

1.  Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za warunki pracy:

1) w wysokości 10 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje:

a) nauczycielom praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych,

b)  nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze w szkołach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

c) nauczycielom realizującym zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach) oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

2) w wysokości 5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom poradni psychologiczno-pedagogicznych z tytułu prowadzenia zajęć grupowych i indy-widualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami.

3. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel  któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

 

§ 9.

Nauczycielom, wymienionym w § 8 ust. 2 pkt. 1, pracującym z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w przepisach §9 ust 1 pkt 1 rozporządzenia, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu - z tytułu pracy w warunkach uciążliwych zwiększa się pobierany dodatek za warunki pracy o 10 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 

§ 10 .

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

§ 11.

1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.  Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyzn aną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru za jęć.

3.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

6. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 12.

Wynagrodzenie za pracę w państwowej komisji egzaminacyjnej, wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych, w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości, egzaminu z nauki zawodu, egzaminu z przygotowania zawodowego przysługuje w wysokości:

1)        1/3 wartości godziny ponadwymiarowej nauczyciela za egzamin ustny lub praktyczny (od jednego zdającego),

2)        50% równowartości ilości godzin realizowanych w ramach nadzoru egzaminu pisemnego (tzw. nowej matury),

3)        równowartość 5 godzin ponadwymiarowych nauczyciela – za pisemny egzamin dojrzałości na każdy przedmiot (tzw. starej matury).

 

§ 13.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest „z dołu”, łącznie z miesięcznym wynagrodzeniem płaconym z góry.

 

§ 14.

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowość przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

2. Przydzielenie godzin doraźnych zastępstw nie może powodować obciążenia budżetu szkoły (placówki) dodatkowymi kosztami za wynagrodzenie osobowe.

 

   §15.

1.    Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze wynosi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.

2.    Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1)   80% tego funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2)   20% tego funduszu przeznacza się na nagrody Starosty Węgrowskiego,

3.    Środki na nagrody planowane są w rocznym planie finansowym szkoły (placówki).

 

                                                                     §16.

1.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2.      Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody jest :

1)   posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy zawodowej,

2)   co naj mniej roczny okres pracy w szkole (placówce), w której nauczyciel został zatrud niony,

3)   legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a w szczególności:

a)    osiąganie wymiernych efektów pracy dydaktycznej (konkursy przedmiotowe, olimpiady, itp),

b)   wykazanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod

     i środków celem aktywizowana uczniów w procesie nauczania,

c)    prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży    przejawów patologii społecznej,

d)   podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

e)    ws półpraca z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły ,

f) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno – wychowawczych, liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

g)    inicjowanie różnorodnych działań służących podnoszeniu jakości działania szkoły.

 

§17.

1.    Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.    W uzasadnionych przypadkach można przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

3.    Nagrody przyznaje oraz ustala ich wysokość:

1)   dyrektor szkoły (placówki), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych - ze środków przewidzianych na nagrody dyrektora,

2)   Zarz ą d Powiatu Węgrowskiego - ze środków przewidzianych na nagrody Starosty.

 

§18.

1. Nagroda Starosty Węgrowskiego może być przyznana:

1)   na wniosek dyrektora szkoły (placówki), pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe, wraz z odpowiednim uzasadnieniem;

2)   z własnej inicjatywy któregokolwiek z członków Zarządu Powiatu Węgrowskiego, lecz odnosząca się do kandydata do nagrody wywodzącego się jedynie spośród grona dyrektorów szkół (placówek).

2.    Wnioski składane są w terminie do 25 września każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§19.

Nagroda Dyrektora Szkoły (Placówki) może być przyznana na jego wniosek wraz z uzasadnieniem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związki zawodowe.

 

§20.

1.    Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły (placówki) nie może być niższa niż 25% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

2.    Wysokość Nagrody Starosty Węgrowskiego nie może być niższa niż 75% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 

                                                                       §21.

Nagrody Starosty Węgrowskiego wręczane są podczas uroczystych obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej lub w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu, bądź sesji Rady Powiatu, w terminie najbliższym dnia 14 października.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do  uchwały nr VI/44/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                      z dnia 23 marca 2007 roku

 

 

 

 

 

                                                            Zarząd Powiatu Węgrowskiego

 

 

 

Wniosek o przyznanie

Nagrody Starosty Węgrowskiego

 

 

Wnioskujący - .......................................................................................................

Dla kogo - ..............................................................................................................

Nauczyciela zatrudnionego w ...............................................................................

od dnia ........................................................

Data ostatniej oceny pracy zawodowej ..................................., jaka ....................

Data pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej ........................................................

 

Uzasadnienie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 

                                                                  ........................................................

                                                                           (data, podpis, pieczęć)

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 13:54:25
Data utworzenia:2007-08-20 13:54:25
Data modyfikacji:2007-08-20 14:12:22
Liczba wyświetleń:537