Studenci rozliczeni

         Projekt „Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007” odnosił się  do kwoty 48.295,00 zł. w tym 36.221,25 zł. jako współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
         Grupa Beneficjentów Ostatecznych, czyli uprawnionych studentów, wynikająca z liczby wniosków złożonych w regulaminowym terminie o dofinansowanie wynosiła 74 osoby, jednak zgodnie z regulaminem oraz dysponując powyższymi środkami finansowymi stypendium zostało przyznane 25 osobom, określanym jako grupa priorytetowa, tj. nie otrzymująca stypendium socjalnego na uczelni. Osobom tym zostało przyznane roczne stypendium w wysokości 2.000 zł dla każdej z nich. 
         Nasz projekt został wyłoniony w drodze konkursu w związku z ogłoszeniem Zarządu Województwa Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu programów stypendialnych współfinansowanych ze środków EFS, działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w roku akademickim 2006/07". 
         Dziedziną realizowanego przez projekt wsparcia była pomoc socjalna na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne i obejmował studentów dla których Powiat Węgrowski jest miejscem zamieszkania, a dochód netto za rok 2005 na jednego członka rodziny, nie przekroczył kwoty 350 zł. 
         W początkowym okresie realizacji III edycji programu sytuacja w skutecznym realizowaniu projektu była co najmniej zaskakująca, gdyż po raz pierwszy otrzymaliśmy środki na wypłatę I transzy stypendium w miarę na bieżąco. Jednak otrzymaliśmy je w przedostatnim roboczym dniu grudnia, gdzie teoretycznie można było dokonać płatności względem stypendystów lecz bank obsługujący zlecenia płatności nie był w stanie ich realizować (niedrożność systemu). Ponaglani po Nowym Roku przez Instytucję Wdrażającą pismem oraz telefonami odnośnie ustawowego zwrotu niewykorzystanych w 2006 roku środków 9 stycznia b.r. (nota bene ustawowa zasada zwrotu weszła w życie z dniem 1 stycznia b.r., więc nie mogła dotyczyć 2006)  zwróciliśmy 14.488,00 zł licząc na niezwłoczny ich zwrot ponownie do Beneficjenta. Jednak środki te otrzymaliśmy dopiero 7 marca b.r. Stypendia dla stypendystów wypłaciliśmy dla 25 uprawnionych stypendystów za październik, listopad, grudzień 2006 na łączną kwotę 14.072,00 zł, a następnego dnia dokonaliśmy zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od 14 stypendystów na łączną kwotę 378,00 zł, gdyż nie wszyscy stypendyści podlegają tej czynności, co uzależnione jest głównie od uzyskiwania dodatkowych przychodów z umów o pracę. 
         Począwszy od marca b.r. sytuacja w skutecznym realizowaniu projektu była opanowana, do czego przyczyniło się w stopniu znacznym pismo z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie którego dnia 19 marca b.r. wysłaliśmy wniosek o płatność pośrednią, który obejmował całość pozostałej kwoty dofinansowania, tj.  33.807,00 zł. Miesiąc później trzeba było nanieść poprawki do wysłanego wniosku, a w maju i na początku czerwca gromadziliśmy zaświadczenia od stypendystów o kontynuacji studiów, co było podstawą do wypłacenia stypendium za okres marzec-lipiec 2007 
         Wnioskowaną kwotę na realizację pozostałych transz stypendium otrzymaliśmy 1 czerwca b.r. Część pierwszą transzy II wypłaciliśmy 12 czerwca b.r. na łączną kwotę 16.240,00 zł (wraz z odprowadzoną zaliczką do Urzędu Skarbowego w Węgrowie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych) tym stypendystom, którzy w pierwszej kolejności dostarczyli stosowne zaświadczenia o kontynuacji studiów (14 osób).  Część drugą transzy II wypłaciliśmy 28 czerwca b.r. na łączną kwotę 11.284,00 zł (wraz z odprowadzoną zaliczką do Urzędu Skarbowego) tym stypendystom, którzy w drugiej kolejności dostarczyli stosowne zaświadczenia o kontynuacji studiów (11 stypendystów, spośród których 2 osoby z dniem 1 marca b.r. nie mogły być zaliczone do programu: urlop dziekański oraz wyjazd za granicę). Natomiast 12 lipca b.r. wypłaciliśmy wszystkim pozostałym w programie 23 osobom ostatnią transzę stypendium na łączną kwotę 6.026,00 zł (wraz z odprowadzoną zaliczką do Urzędu Skarbowego) 
         We wszystkich trzech transzach wypłaciliśmy 48.000,00 zł, co wynosi 99,39% otrzymanej całości dotacji (48.295,00). Kwota podlegająca zwrotowi do Instytucji Wdrażającej dotyczy  jedynie 295,00 zł.
 
… i uczniowie też 

         Projekt „Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą w roku szkolnym 2006/2007” odnosił się do kwoty 307.678,00 zł. w tym 208.728,75 zł jako współfinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziedziną realizowanego przez projekt wsparcia była pomoc socjalna na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 
         Grupa Beneficjentów Ostatecznych, czyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą:  LO, LP i technikum w systemie dziennym,  na zakończenie projektu dotyczyła 402 osób, w tym 250 uczennic. Jednakże liczba uczniów spełniających kryteria regulaminu (uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym bądź  dotującym szkołę, zamieszkałych na wsi, bądź w mieście do 5 tysięcy mieszkańców, gdzie dochód netto za 2005 rok na jednego członka rodziny, nie przekroczył kwoty 350 zł, wyniosła 426 osób, w tym 271 uczennic. Grupę docelową określiliśmy na poziomie 426 osoby, w tym 271 kobiet (uczennic). Ponadto uwzględniliśmy w trakcie trwania projektu 10 stypendystów z tzw. listy rezerwowej, co daje łączna liczbę 436 stypendystów. Lista rezerwowa została uruchomiona w całości, ponieważ licząc od początku realizacji projektu z programu zostało wykluczonych łącznie 34 osoby (wynik niesystematycznego uczęszczania). 
         Realizowany projekt został wyłoniony w drodze konkursu w związku z ogłoszeniem Zarządu Województwa Mazowieckiego o naborze wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu programów stypendialnych współfinansowanych ze środków EFS, działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 
         W okresie realizacji projektu wypłacono uprawnionym do tego stypendystom (na podstawie zaświadczeń o systematycznym uczęszczaniu) cztery transze stypendium: pierwsza za okres wrzesień-listopad 2006, druga za okres grudzień 2006 – styczeń 2007, trzecia za okres luty-kwiecień 2007, a czwarta maj-czerwiec. 
         Środki na płatność I transzy w wysokości 92.300,00 złotych wpłynęły na konto Powiatu (Beneficjenta)  28 grudnia ub. roku po południu, a bank nie był w stanie następnego dnia zrealizować zlecenia przelewów na konta bankowe szkół. Zgodnie z pismem Instytucji Wdrażającej niewykorzystane środki do końca 2006 roku należało zwrócić nie później jak do 5 stycznia b.r. Wytworzył się bałagan, gdyż zamiast wypłacać po 1 stycznia 2007 roku stypendia Beneficjentom Ostatecznym  Beneficjent musiał je zwracać do IW, by ponownie oczekiwać na ich przekazanie!. Jednak zdecydowaliśmy się wypłacić I transzę środkami własnymi, a otrzymane dofinansowanie zwróciliśmy na konto IW. Na początku marca b.r. otrzymaliśmy od IW zwrot przekazanych w styczniu do IW kwot, a ponadto środki na realizację II transzy w wysokości 92.300,00 zł.  Zgodnie z pismem Instytucji Wdrażającej  z dnia 13 marca b.r. wniosek o drugą płatność pośrednią, wysłaliśmy 20 marca b.r. i dotyczył pozostałej kwoty dofinansowania, tj. 123.078,00 zł  Na podstawie pisma IW z 19 kwietnia b.r. usunęliśmy błędy zawarte we wniosku o powyższą płatność, co stało się podstawą do przekazania tej kwoty na konto Powiatu dnia 1 czerwca b.r., natomiast szkoły otrzymały środki na płatność III transzy dnia 4 czerwca b.r. Transza ta dotyczyła okresu luty-kwiecień 2007. Końcowe dni czerwca to zbieranie zaświadczeń ze szkół o systematycznym uczęszczaniu na zajęcia w okresie maj-czerwiec 2007, po to by w pierwszych dniach lipca b.r. zrealizować płatność ostatniej transzy, a ponadto analiza  dokumentów otrzymywanych ze szkół – rozliczających otrzymaną III transzę.  
         Wartość skumulowana poniesionych przez Beneficjenta wydatków na rzecz stypendystów (za pośrednictwem szkół) wyniosła 294.531,02 zł, co stanowi 95,73% otrzymanego dofinansowania (307.678,00 zł), co średnio na jednego stypendystę dało wynik 733 zł. Do zwrotu na stosowne konto wskazane przez IW pozostaje kwota 13.146,98 zł. Zwrot powyższej kwoty wynika z faktu, iż w miarę upływu czasu, kolejni stypendyści nie spełniali podstawowego kryterium, jakim jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczne, a ewentualne nieobecności winny być usprawiedliwione. Kwota do zwrotu byłaby jeszcze większa, gdyby nie uruchomienie tzw. listy rezerwowe. 
         W związku z możliwością wypłat stypendium według nowych zasad oraz w miarę bieżącego przekazywania płatności realizacja programu przebiegała sprawnie. Bardzo istotną okazała się również decyzja IW, by Beneficjent miał możliwość złożenia kolejnego wniosku o płatność pośrednią na pozostałą do wykorzystania dotację.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Artur Kulik
Wytworzył informację:Artur Kulik
Data wytworzenia informacji:2009-08-10 11:53:43
Data utworzenia:2009-08-10 11:53:43
Data modyfikacji:2009-08-10 11:54:10
Liczba wyświetleń:519