Uchwała Nr XXVI/182/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań nie mających pokrycia w budżecie 2005r.

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Zaciąga się zobowiązanie nie mające pokrycia w budżecie 2005r. z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2006r. przez Powiat Węgrowski kosztów przedsięwzięcia p.n. ,,Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”, w tym rewitalizacja starorzecza Liwca, do kwoty 312 591 zł.

 

 

§ 2

 

Zobowiązanie, o którym mowa w § 1 pokryte zostanie środkami budżetu Powiatu na 2006r., pochodzącymi z opłat komunikacyjnych.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:30:44
Data utworzenia:2007-01-07 01:30:44
Data modyfikacji:2007-01-07 01:30:44
Liczba wyświetleń:511