Uchwała Nr XXXIV/223/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie powierzenia Maistu Węgrów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bibilioteki powiatowej

Na podstawie art. 19 ust. 3, art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach /Dz.U. nr 85, poz. 539 z późn. zm./ oraz art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm./ Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie zadań z zakresu powiatowej bibiloteki publicznej.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Węgrowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:27:50
Data utworzenia:2007-01-07 03:27:50
Data modyfikacji:2007-01-07 03:27:50
Liczba wyświetleń:528