Uchwała Nr XIV/89/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycie w planowanych dochodach powiatu w 2004r.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r.nr 142, poz 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.48 ust.1pkt 2 i art.49 ust 1 ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 nr 15, poz.148 z późn.zm) oraz Uchwały Nr XII/82/2004 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r., Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia:

§ 1  

1.       Zaciągnąć długoterminowy kredyt w banku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19  poz.177 ) na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2004r. w kwocie 3.736.294zł.

2.       Z kredytu o którym mowa w ust1 przeznaczyć kwotę 1143082,56zł na przebudowę dróg powiatowych, planowanych do realizacji w 2004r w ramach programu SAPARD, z tego na:

- przebudowę drogi Nr 36103 Jasiorówka-Brzuza-Sadowne – 457 481,03

- przebudowę drogi Nr 36141 Węgrów – Wyszków – 299 341,60

- przebudowę drogi Nr 36302 Czerwonka – Krypy – 386 259,93

3.       Określa się dziesięcioletni okres spłaty kredytu, o którym mowa w ust.1

4.       Określa się sześciomiesięczny okres karencji w spłacie rat kapitałowych.

 

§ 2

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3

Źródłem spłaty kredytu będą dochody z subwencji

 

§

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.  

 

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:17:06
Data utworzenia:2007-01-07 00:17:06
Data modyfikacji:2007-01-07 00:17:06
Liczba wyświetleń:515