UCHWAŁA NR IX/104/2011 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 29.września 2011 w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Dolina Liwca – bezgraniczne możliwości. Przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Powiat Węgrowski przystępuje do realizacji projektu pt. „Dolina Liwca – bezgraniczne możliwości. Przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie” współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 3

 

W przypadku przyznania dofinansowanie upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do podejmowania działań, zmierzających do realizacji projektu, o którym mowa w § 1.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

  RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-12-02 14:04:56
Data utworzenia:2011-12-02 14:04:56
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:18
Liczba wyświetleń:328