Uchwała Nr XL/322/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

Na podstawie art. 24 ust.1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471), art.12 ust.11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592) i § 18 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego (Załącznik do Uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego  z dnia  29 grudnia 1998 r. – Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego nr 15, poz. 1999 roku) Rada powiatu Węgrowskiego postanawia,   co następuje:

 

§ 1

 

Zmienić Regulamin Społecznej Straży Rybackiej stanowiący załącznik do Uchwały    Nr VIII/47/99 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 1999 rokuw sprawie uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej w sposób następujący:

 

1.§ 1po pkt 2 dodaje się  pkt 3 o brzmieniu :

 

Komendanta Powiatowego Społecznej Straży Rybackiej powołuje i odwołuje Starosta po zaopiniowaniu przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach

 

§ 2

 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa
Data wytworzenia informacji:2010-10-22 14:33:08
Data utworzenia:2010-10-22 14:33:08
Data modyfikacji:2010-10-22 14:34:42
Liczba wyświetleń:408