Uchwała Nr XXVIII /230/09 Rady Powiatu w Węgrowie z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - projekt systemowy pod nazwą „Śmiałym szczęście sprzyja”.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj. z 2001 roku, Nr 142, póz. 1592 ze zmianami) oraz na podstawie      art. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. t j. z 2004 roku Nr 64, póz. 593 ze zmianami) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala, co następuje:

§1

Powiat Węgrowski przystępuje do projektu systemowego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.2Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, w tym zrealizowanie projektu systemowego.

§2

Powiat Węgrowski przeznacza na realizacje projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie", Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 roku środki finansowe w wysokości 24 477,60 zł (dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 60/100 gr.) jako wkład własny, zabezpieczone na ten cel odrębną uchwałą.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 11:02:55
Data utworzenia:2009-07-08 11:02:55
Data modyfikacji:2009-07-09 14:43:18
Liczba wyświetleń:480