Uchwała nr XVI/133/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany w Statucie Powiatu Węgrowskiego

Na podstawie art.  12  pkt. 1, art. 42 ust. 1 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), § 71 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik nr 4 do Statutu Powiatu Węgrowskiego  - "Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego" otrzymuje brzmienie:

1.       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.

2.       Zarząd Dróg Powiatowych w Węgrowie.

3.       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

4.       Dom Dziecka  „Julin” w Kaliskach.

5.       Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie.

6.       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie.

7.       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

8.       Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.

9.       Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Węgrowie.

10.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w  Węgrowie.

11.   Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku.

12.   Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.

13.   Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie.

14.   Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie.

15.   Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społeczny
Data wytworzenia informacji:2008-05-08 14:37:28
Data utworzenia:2008-05-08 14:37:28
Data modyfikacji:2008-05-08 14:40:06
Liczba wyświetleń:815