Uchwała nr IX/68/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  189 482 zł.:

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

600

Transport i  łączność

76 392,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

76 392,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

74 392,00

Na przebudowę Ulicy Mickiewicza w Węgrowie od Miasta Węgrów – 20 000 zł .Od Gminy Sadowne 54 392 zł  z tytułu rozszerzenia zakresu na przebudowie drogi Jasiorówka-Brzuza-Sadowne  

700

Gospodarka mieszkaniowa

36 090,00

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

36 090,00

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

25 290,00

 

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

10 800,00

 

750

Administracja publiczna

7 000,00

 

75020

Starostwa powiatowe

7 000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

7 000,00

 

852

Pomoc społeczna

70 000,00

 

85202

Domy pomocy społecznej

70 000,00

Dotacja  celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej

6430

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

70 000,00

 

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę  48 379 zł:

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

31 000,00

 

75405

Komendy Powiatowe Policji

31 000,00

 

6170

Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

31 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

11 356,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

80102

 Szkoły podstawowe specjalne

6 023,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 023,00

 

80134

Szkoły zawodowe specjalne

5 333,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 333,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

6 023,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

6 023,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 023,00

 

 

 

2.Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę   1 293 861  

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

600

Transport i łączność

99 392,00

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

99 392,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

99 392,00

Na przebudowę ulicy Mickiewicza w Węgrowie – 45 000 zł, oraz na drogę Jasiorówka –Brzuza – Sadowne – 54 392 zł

801

Oświata i wychowanie

1 658,00

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 658,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 1 658,00

 

852

Pomoc społeczna

70 000,00

 

85202

Domy pomocy społecznej

70 000,00

 

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

70 000,00

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej  w Stoczku na osiąganie standardów w Domach Pomocy Społecznej

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 122 811,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

594 811,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

15 721,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

579 090,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

85410

Internaty i bursy szkolne

528 000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

528 000,00

Realizuje ZSP w Węgrowie.

 

§ 3

 

  1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę  1056 000 zł.

   2.  W wyniku zmian w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2007 r.  o 1 245 482 zł , który po zmianach  przedstawia   Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 4.

  3.  Zwiększa się  plan przychodów  o 1 056 000 zł, z tego z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 1 056 000  zł.,   zgodnie

      z Załącznikiem nr  2.

   4.  W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,  którą  przedstawia Załącznik nr 3.

   5.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4  

   6. Zmienia się plan przychodów wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym który po zmianach przedstawia załącznik nr 5.       

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Wydatki na zadania zał nr 1.xls130,50kBBrak podpisu
Plan przychodów i rozchodów załacznik numer 2.xls119,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 3.xls31,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 4.xls24,00kBBrak podpisu
Zał. 5 Plan przych. i wyd. PFiGZGiK 07r.XLS29,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Anna Bala
Data wytworzenia informacji:2007-08-21 09:24:11
Data utworzenia:2007-08-21 09:24:11
Data modyfikacji:2007-08-21 09:28:16
Liczba wyświetleń:624