Uchwała Nr XVII/116/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowych: - Nr 36103 Jasiorówka –Brzuza -Sadowne - ul. Piwnej w Węgrowie

                 Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia co następuje:

§ 1

1.       Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 36103 Jasiorówka- Brzuza- Sadowne od     km 3+750 do km 13+150 i ul. Piwnej w Węgrowie od km 0+000 do km 0+450.

§2

1.       Kwota zobowiązania w zakresie przebudowy drogi Jasiorówka- Brzuza- Sadowne nie może przewyższyć kwoty 6.450.000 zł (słownie sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.       Kwota zobowiązania w zakresie przebudowy ul. Piwnej w Węgrowie nie może przewyższyć kwoty 101.394 zł ( słownie sto jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złotych).

§ 3

1.       Zobowiązanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej, o której mowa w § 1 pokryte zostanie dochodami z subwencji w kwocie 1.612.500 zł i środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 4.837.500 zł.

2.       Zobowiązanie w zakresie przebudowy ul. Piwnej w Węgrowie pokryte zostanie dochodami własnymi powiatu.

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:30:54
Data utworzenia:2007-01-07 17:30:54
Data modyfikacji:2007-01-07 17:30:54
Liczba wyświetleń:500