Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXI/144/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

  Na podstawie art.35 ust.1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala ,co następuje:

 

§ 1.

 

W Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonym Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku, zmienionym Uchwałą Nr  XI/77 /03  z dnia 30 grudnia 2003 roku,  dokonuje się następujących zmian:

1/w  § 12 zmienia się :

 - pkt I ppkt 5 otrzymuje brzmienie : „5.Wydział Oświaty i Sportu „

 - dodaje się ppkt 8 w brzmieniu „ Wydział Kultury,Promocji i Turystyki „

 - w pkt III, skreśla się ppkt 3 .

 

2/§ 18 otrzymuje brzmienie :

 

„1. Wydział Oświaty i Sportu  zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, upowszechnianiem  sportu  oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych.

2. Do podstawowych zadań Wydziału należy :

 

w zakresie oświaty:

1/ realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo -wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno -pedagogicznych,
2/ zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
3/ przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
4/ prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
5/ prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
6/ prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorowi szkoły lub placówki,
7/ prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
8/ prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
9/ przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,
10/ przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
11/ opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
12/ określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
13/ prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
14/ prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
15/ przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
16/ przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy d1a nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczegó1nych okresach roku szkolnego,

17/ przygotowywanie dla dzieci i młodzieży skierowań do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych

 

w zakresie sportu :

1/ tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
2/ prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
3/ prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
4/ organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym :
- popu1aryzacja walorów rekreacji ruchowej,
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
- tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

3 . Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " OS ".

 

3/dotychczasowe §§ 23- 25 otrzymują odpowiednio numerację 24 – 26.

 

4/ § 23 otrzymuje brzmienie :

„1.Wydział Kultury, Promocji i Turystyki prowadzi sprawy z zakresu upowszechniania kultury  i  turystyki, organizacji  powiatowych bibliotek publicznych, polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu , współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 2.Do zakresu działania Wydziału,Kultury, Promocji i Turystyki  należy w szczególności:

 w zakresie kultury:

1/ umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
2/ przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
3/ zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
4/ przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
5/prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
6 / prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury ,
7/ podejmowanie działań zapewniających  kultywowanie dziedzictwa kulturalnego, rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
8/ prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeów,
9/ załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych,
10/ ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
11/ prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, 
12/ przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
13/ prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
14/ współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,

w zakresie polityki  informacyjnej i promocyjnej powiatu oraz turystyki :
1/ opracowywanie i rozpowszechnianie  materiałów  informacyjnych i promocyjnych dotyczących powiatu (informatory, foldery i inne opracowania),

2/opracowywanie bieżącej informacji prasowej,

3/prowadzenie monitoringu publikacji i wystąpień  dotyczących powiatu, redagowanie dla potrzeb Zarządu i Starosty wyjaśnień dla prasy, radia i telewizji dotyczących kontrowersyjnych artykułów, reportaży itp.

4/przygotowywanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej powiatu ,

5/koordynowanie  działań w zakresie zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji  Publicznej,
6/ współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w celu gromadzenia informacji dla potrzeb promocji powiatu w zakresie:
a/ możliwości rozwoju gospodarczego,
b/ potrzeb inwestycyjnych,
c/ informowania o wolnych obiektach do ewentualnego zagospodarowania przez własnych bądź zewnętrznych inwestorów,
d/ możliwości organizacji turystyki, rekreacji i wypoczynku na terenie Powiatu /położenie geograficzne, walory krajobrazowe, zabytkowe obiekty architektury itp./,
7/współpraca z posłami, radnymi sejmiku wojewódzkiego,

8/współdziałanie  z jednostkami samorządu terytorialnego  i innymi instytucjami w zakresie promocji i zagospodarowania turystycznego powiatu,
9/ wykorzystywanie dla celów promocji Powiatu imprez kulturalnych i turystycznych o charakterze masowym ,

10/ działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej,

11/podejmowanie działań w zakresie tworzenia produktu turystycznego, a w szczególności tych produktów ,które będą produktami markowymi dla powiatu,

12/wspieranie działań na rzecz tworzenia lokalnej organizacji turystycznej,

13/organizowanie współpracy  z organizacjami pozarządowymi.


3.Wydział do znakowania spraw używa symbolu "KPT".

 

                                                                     § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

 

                                                                     § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Marzena Gromek
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:00:21
Data utworzenia:2007-01-07 01:00:21
Data modyfikacji:2007-01-07 01:00:21
Liczba wyświetleń:495