Uchwała Nr XXXIII/217/06 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2006 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych

          Na podstawie art. 4 ust. 1 p. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 46 i 48 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z póżn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

           Rada Powiatu Węgrowskiego upoważnia Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami : Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i Węgrów porozumień w zakresie realizacji i współfinansowania budowy, odbudowy i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

§ 2

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 03:25:58
Data utworzenia:2007-01-07 03:25:58
Data modyfikacji:2007-01-07 03:25:58
Liczba wyświetleń:534