UCHWAŁA NR XXXVI/287/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów.

   

                      

 

Na podstawie art. 5 ust 2 i 3 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. tj.  z 2001roku,  Nr 142,  poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.       Powierza się Miastu Węgrów prowadzenie w 2010 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrowa, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

2.       Powierza się Gminie Łochów prowadzenie  w 2010 roku zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 15:25:33
Data utworzenia:2010-02-10 15:25:33
Data modyfikacji:2010-02-10 15:26:51
Liczba wyświetleń:495