Uchwała nr XXVII/222/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/09 Rady Powiatu Węgowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych"

      Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) rada Powiatu w Węgrowie ppostanawia, co następuje:

§ 1

         W uchwale Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku  Nr XXVI/205/09 w § 1 kwotę 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) zastępuje się kwotą 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)

§ 2

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

§ 3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 12:15:11
Data utworzenia:2009-07-08 12:15:11
Data modyfikacji:2009-07-09 14:46:08
Liczba wyświetleń:437