Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwały - rok 2013

uchwała nr 288/83/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wykonywania budżetu powiatu w 2013 r.uchwała nr 289/83/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowymuchwała nr 290/85/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 291/87/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskachuchwała nr 292/87/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. uchwała nr 293/87/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiegouchwała nr 294/87/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportuuchwała nr 295/87/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w obszarze kultura w trybie pozakonkursowymuchwała nr 296/90/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 297/91/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Profesjonalna kadra II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegouchwała nr 298/91/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas I w roku szkolnym 2013/2014uchwała nr 299/92/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przekazania na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 300/92/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 301/92/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2013 rokuchwała nr 302/95/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rokuchwała nr 303/95/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 304/95/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru nauka, edukacja, oświata i wychowanieuchwała nr 305/96/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie w zakresie realizacji programu pilotażowego „Aktywny Samorząd”uchwała nr 306/96/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa upoważniającego do prowadzenia negocjacji w imieniu wnioskującego o dofinansowanie projektu konkursowego PO KOL pt. „Razem możemy wiele”uchwała nr 307/96/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia II Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuuchwała nr 308/97/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 309/97/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie, w której nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektorauchwała nr 310/97/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego p.n. „Unihokej jest OK.”uchwała nr 311/98/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 312/98/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania stypendium sportowego dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowymuchwała nr 313/99/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznieuchwała nr 314/99/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowegouchwała nr 315/99/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczycielauchwała nr 316/100/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 317/100/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetuuchwała nr 318/100/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązańuchwała nr 319/100/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację energetycznego przyłącza kablowego YAKXS 4x240 mm 2 dł ≈ 5 mb na działce położonej przy ulicy Mickiewicza w Węgrowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Węgrowa numerem 4200/6uchwała nr 320/100/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2013uchwała nr 321/100/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgrowieuchwała nr 322/101/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 323/101/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru turystyka i krajoznawstwouchwała nr 324/101/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofertowego na realizację zadań publicznych z obszaru ochrona i promocja zdrowiauchwała nr 325/103/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 326/104/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowieuchwała nr 327/104/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego „Łączy nas pasja – wyjazd wakacyjny”uchwała nr 328/105/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Węgrowie na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w mieście Węgrów oznaczoną numerem działki 5895/3 o pow. 0,1051 hauchwała nr 329/107/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. uchwała nr 330/107/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie - w placówce, w której nie utworzono stanowiska wicedyrektorauchwała nr 331/107/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji przedsięwzięcia dotyczącego montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach w ramach projektu „Gmina Przyjazna Środowisku Naturalnemu OZE”uchwała nr 332/108/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 333/108/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgrowie uchwała nr 334/108/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegouchwała nr 335/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmiany planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowieuchwała nr 336/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo - wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczycielauchwała nr 337/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale nr 334/108/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegouchwała nr 338/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego „Przebudowa kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”uchwała nr 339/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowieuchwała nr 340/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie Gminie Łochów części nieruchomości stanowiącej budynek garażowy zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 4/1 w miejscowości Kaliska, gm. Łochów stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiegouchwała nr 341/109/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 342/110/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o pomoc materialną dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskimuchwała nr 343/110/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowieuchwała nr 344/110/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie remontu dachu i termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Warszawy 14 w Węgrowie oraz na poniesienie kosztów przeprowadzonego remontu i termomodernizacjiuchwała nr 345/110/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 346/111/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz składania oświadczeń woli w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pod nazwą Wymiana i budowa dachu na sali gimnastycznej z zapleczem i łącznikiem”uchwała nr 347/111/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gabinetu lekarskiegouchwała nr 348/111/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. uchwała nr 349/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu w Węgrowie za I półrocze 2013 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 Ustawy o finansach publicznychuchwała nr 350/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.uchwała nr 351/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 352/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowegouchwała nr 353/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale ustalającej plan etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowieuchwała nr 354/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji oraz określenia wzoru protokołu zdawczo – odbiorczego w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowieuchwała nr 355/113/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowieuchwała nr 356/113/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Jesteśmy konkurencyjni” uchwała nr 357/113/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Otwarty rynek pracy”uchwała nr 358/113/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej placówki – Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie uchwała nr 359/113/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 351/112/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. uchwała nr 360/113/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. uchwała nr 361/114/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”uchwała nr 362/114/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 363/116/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym oraz ustalenia wysokości wadium do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie m. Łochów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 2382 o pow. 0,1601 ha, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1W/00050469/3uchwała nr 364/116/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 365/118/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowieuchwała nr 366/118/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie przekazania Gminie Łochów prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomościami położonymi w Łochowie przy ul. Wyspiańskiego 18 oraz użyczenia nieruchomości na czas oznaczonyuchwała nr 367/118/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela na rok szkolny 2013/2014uchwała nr 368/118/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty Nauczycielauchwała nr 369/119/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie uchylenia pełnomocnictwa szczególnego Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowieuchwała nr 370/119/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2014 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatuuchwała nr 371/119/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu z Funduszu Małych Grantów w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014uchwała nr 372/120/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 373/120/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięćuchwała nr 374/121/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 375/122/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 376/122/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej do budynków i obiektów należących do jednostek Powiatu Węgrowskiegouchwała nr 377/123/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 r.uchwała nr 378/123/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 379/123/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Uzupełniającego z obszaru nauka, edukacja, oświata i wychowanieuchwała nr 380/124/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Sadownem oraz na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą współwłasność Powiatu Węgrowskiego położoną na terenie obrębu Sadowne gm. Sadowneuchwała nr 381/124/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 382/124/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektorauchwała nr 383/125/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na logo Powiatu Węgrowskiegouchwała nr 384/125/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem gabinetu lekarskiegouchwała nr 385/125/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 386/125/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku, w którym nie ma utworzonego stanowiska wicedyrektorauchwała nr 387/126/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie użyczenia samochodu na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowieuchwała nr 388/126/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 389/126/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania nagrody Powiatu Węgrowskiego zawodnikom amatorom za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym za 2013 rokuchwała nr 390/127/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 391/127/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach ponoszenia kosztów użytkowania hali sportowej w Łochowieuchwała nr 392/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 393/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.uchwała nr 394/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowieuchwała nr 395/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie nakładów inwestycyjnychuchwała nr 396/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji środków trwałych Starostwa Powiatowego w Węgrowieuchwała nr 397/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania okresowego stypendium sportowego Powiatu Węgrowskiego dla zawodników amatorów przygotowujących się do zawodów sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w 2014 r. – tura Iuchwała nr 398/128/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2014 rokuuchwała nr 399/129/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r. uchwała nr 400/129/2013 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2013 r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2013-03-12 00:00:00
Data utworzenia:2013-03-12 12:40:12
Data modyfikacji:2013-12-31 11:19:58
Liczba wyświetleń:648