porządek IX sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2011 roku

PRZEWODNICZĄCA                                                                 Węgrów, dnia  20.09. 2011 r.

Rady Powiatu Węgrowskiego

 

 

Sz. Pan/i

....................................................................................

……………………….…………………...........………………………

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję IX sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 1300w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3.  Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Sprawozdanie Starosty z  realizacji uchwał Rady Powiatu Węgrowskiego za I półrocze 2011 roku.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmian w budżecie powiatu na 2011 rok;

2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2011-2030;

3) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;

4) zmiany uchwały nr VII/84/2011 z dnia 16 czerwca 2011 roku określającej zadania Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2011 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

5) upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2012 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”;

6) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Bezpieczni mieszkańcy, bezpieczny powiat – kurs ratownictwa chemiczno-ekologicznego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX „Rozwój  wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

7) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym poprzez wzmocnienie ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego oraz w Rejonie Kosiv” współfinansowanego w ramach Priorytetu II Poprawa jakości życia, Działania 2.1 Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013;

8) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Razem możemy więcej –działania ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki i agroturystyki obszarów przygranicznych” współfinansowanego  w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności  obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013;

9) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Dolina Liwca –bezgraniczne możliwości. Przystosowanie do potrzeb ruchu turystycznego budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie” współfinansowanego  w ramach Priorytetu I wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy  Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013;

10) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do realizacji projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza poprzez przebudowę budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej bazy turystycznej  na terenie  Powiatu Węgrowskiego„ współfinansowanego w ramach Priorytetu I Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działania 1.2 Rozwój turystyki Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013;

11) dokonania wyboru biegłego rewidenta.

8.      Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2011 r.

9.      Ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych do funkcjonowania w roku szkolnym  2011/2012.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Przyjęcie protokołów:  VII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16. czerwca  2011 r. i VIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30. sierpnia 2011 r.

12.Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-09-21 12:49:59
Data utworzenia:2011-09-21 12:49:59
Data modyfikacji:2011-09-21 12:52:18
Liczba wyświetleń:407