Uchwała Nr III /38 /10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.

            Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1592 z późn. zm. / , art. 9 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) oraz § 6 ust.4 załącznika Nr 5 do Statutu Powiatu Węgrowskiego uchwalonego Uchwałą Nr IV/9/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. /Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r Nr 15, poz. 199  z późn. zm./, na wniosek Przewodniczącej Rady Powiatu, Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych /Dz. U. Nr  50,poz.398 z późń. zm. / od dnia 1 grudnia 2010  roku, ustala się wynagrodzenie Starosty Węgrowskiego -Pana Krzysztofa Fedorczyka , w następujący sposób :

-         wynagrodzenie zasadnicze                                                         -  5800, 00 zł

-         dodatek funkcyjny                                                                      -  2000,00 zł

-         dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia

zasadniczego                                                                                 -  1160,00 

-         dodatek specjalny w wysokości 37% wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego                                         -   2886,00 zł

 

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi :                                        11846,00 zł

/słownie: jedenaście tysięcy  osiemset czterdzieści sześć złotych /.

                                     

§ 2

 

Wykonanie  uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/134/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  25 kwietnia 2008 roku w sprawie wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  .

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-05-12 10:43:13
Data utworzenia:2011-05-12 10:43:13
Data modyfikacji:2012-07-13 10:01:57
Liczba wyświetleń:422