Sprawozdanie Nr 6/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 30 września – 31 października 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:


W dniu 30 września 2008 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
3. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie;
4. podjął decyzję o wykreśleniu z porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli;
5. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
6. zatwierdził kursy II stopnia teoretycznych przedmiotów zawodowych w ZSP w Węgrowie;
7. wyraził zgodę na przyznanie 12 godzin tygodniowo nauczania indywidualnego dla ucz. kl. III LO w Węgrowie;
8. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zespołu cheerleaders przy ZSP w Łochowie w związku z ich uczestnictwem w Eurogali Cheerleaders i postanowił zwiększyć na ten cel budżet szkoły o kwotę 1,5 tys. zł.

W dniu 10 października 2008 r. Zarząd:
1. pozytywnie zaopiniował aneks do umowy z firmą „LEŚNIEWSCY” – wykonawcą budowy boiska przy MOW w Jaworku;
2. rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji o przeznaczenie kwoty 9 tys. zł w ramach akcji „SPONSORING” na zakup samochodu służbowego i postanowił, że wsparcie finansowe będzie udzielone jeśli pozwolą na to możliwości budżetowe;
3. przyznał Nagrody Starosty z okazji Dnia KEN;
4. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia kl. II ZSP w Łochowie na okres 1.10.2008 – 19.01.2009;
5. zaakceptował wstępny podział działki w Kaliskach gm. Łochów;
6. wyraził zgodę na przebudowę energetycznego przyłącza napowietrznego w Kaliskach;
7. rozpatrzył wniosek Dyrektora ZSP w Łochowie o dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów Klubowych Mistrzostw Mazowsza w Biegach na Orientację i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
8. rozpatrzył wniosek Dyrektor WOK o dofinansowanie organizacji imprezy „Węgrowskie Barwy Jesieni” i podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na zakup nagrody.

W dniu 16 października 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) przyjęcia na 2009 r. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
b) zmian w składzie Rady Społecznej przy SP ZOZ w Węgrowie;
2. przyjął informację o współpracy z organizacjami pozarządowymi;
3. zatwierdził porządek obrad XX sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;
5. zaakceptował umowę o udzieleniu z Budżetu Województwa Mazowieckiego dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi Węgrów – Krypy;
6. określił wysokość dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół na okres IX – XII’08;
7. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 2,7 tys. zł na regenerację komputerów oraz 2082 zł na naprawę zepsutego pieca w ZSP w Łochowie;
8. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Naczelnik Wydziału „ŚR” o przyznanie kwoty 1 tys. zł na sfinansowanie przygotowania prezentacji na konkursie „SMAKI MAZOWSZA”.

W dniu 23 października 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
b) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 r., na które przeznacza się środki PFRON;
c) upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Gminą Łochów w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu ratowniczego (zestaw narzędzi hydraulicznych) dla potrzeb JRG PSP w Węgrowie”;
d) zgłoszenia kandydatury do IX edycji Nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego;
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
3. zatwierdził projekt umowy z Gminą Korytnica w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 4241W Trawy – Wiktoria w km 0+000 – 0+830”;
4. nie wyraził zgody Przedsiębiorstwu Przerobu Złomu Metali „SEGROMET” Sp. z o.o. oraz ZU „KANIUK” na przejazd po drogach powiatowych Wrotnów – Międzyleś i Chruszczewka  - Zgrzebichy samochodami o masie całkowitej przekraczającej dopuszczalną.

W dniu 30 października 2008 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
4. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 700 zł budżetu SOS-W w Węgrowie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdów wychowanków placówki na basen;
5. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego 4 uczniom ZSP w Węgrowie;
6. rozpatrzył odmownie wniosek o dofinansowanie przejazdu uczniów LO w Węgrowie uczestniczących w Krakowskim Festiwalu 7 x GOSPEL – zajęcia warsztatowe. 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-11-05 10:23:20
Data utworzenia:2008-11-05 10:23:20
Data modyfikacji:2008-11-05 10:24:43
Liczba wyświetleń:566