UCHWAŁA NR XXXII/252/09 RAY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 9 października 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą pokrycia dachowego i przebudową wejścia głównego”

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2                 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXIX/235/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w§ 1 kwotę 650168,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych) zastępuje się kwotą  612 168 ,00 zł (słownie: sześćset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Inwestycji i Rozwoju
Data wytworzenia informacji:2009-11-13 12:58:09
Data utworzenia:2009-11-13 12:58:09
Data modyfikacji:2009-11-13 13:08:51
Liczba wyświetleń:482