Uchwała Nr XXX/195/05 r. Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124 ust.1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1. Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 805 101 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

600

60014

0970

 

2710

 

 

 

6650

 

 

 

 

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wpływy z różnych dochodów

 

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

205 935

205 935

9 285

 

146 650

 

 

 

50 000

 

 

Wpływy od PUP Węgrów

 

Zmiana § 2310 na

§ 2710 - 82 000 zł oraz od M Węgrów na chodnik - 64 650 zł

 

Od Gminy Grębków

750

75020

0420

0970

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Wpływy z różnych dochodów

205 000

205 000

160 000

45 000

 

754

 

75411

 

6300

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

7 000

 

7 000

 

7 000

 

 

 

 

Od Gmin:

Grębków – 5 000

Wierzbno – 2 000

758

75801

 

2920

75802

 

2760

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

239 590

23 542

 

23 542

216 048

 

216 048

 

801

80102

0750

 

 

 

 

 

0830

0920

0970

80130

0830

0750

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe specjalne

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Wpływy z usług

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

Szkoły zawodowe

Wpływy z usług

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

36 924

11 286

388

 

 

 

 

 

8 598

245

2 055

25 638

20 051

5 587

 

 

Realizuje

SOSW Węgrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZSP Węgrów

ZSP Węgrów

- 3 777

ZSZ Ostrówek

-1 810

852

85201

2320

 

 

 

85204

0680

 

 

85218

0970

85220

 

 

0970

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Rodziny zastępcze

Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wpływy z różnych dochodów

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wpływy z różnych dochodów

102 703

100 000

100 000

 

 

 

300

300

 

 

1 773

1 773

630

 

 

630

 

 

Dotacje na pokrycie kosztów pobytu w Domu Dziecka ,,Julin” dzieci z innych powiatów

853

 

85324

 

0970

85333

0920

0970

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wpływy z różnych dochodów

Powiatowe urzędy pracy

Pozostałe odsetki

Wpływy z różnych dochodów

4 659

 

2 914

 

2 914

1 745

1 203

542

 

854

85406

 

0830

0970

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wpływy z usług

Wpływy z różnych dochodów

3 290

3 290

 

2 693

597

 

 

2. Zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4 800 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

801

80120

2120

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

4 800

 

4 800

 

4 800

Na usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu

 

3. Zmniejsza się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 743 452zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Objaśnienia

600

60014

2310

 

 

 

6650

 

 

 

 

 

6630

 

 

 

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

647 150

647 150

83 000

 

 

 

64 650

 

 

 

 

 

499 500

 

 

Zmiana klasyfikacji z dotacji na pomoc finansową (§2710) oraz zmniejszenie o 1000 zł od Gminy Sadowne

Od M. Węgrów na ulicę Żeromskiego,  która będzie realizowana w 2006 r. 64 650 zł

 

 

Od Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

851

85111

6300

 

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

96 302

96 302

96 302

Od Gmin:

Korytnica – 14 268

Liw – 10 000

Sadowne – 5 000

Grębków – 6200

Łochów – 18 000

Miedzna – 4 500

Węgrów – 25 984

Wierzbno – 3 500

Stoczek – 8 850

 

 

 

 

 

 

§ 2

1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 541 570 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

w zł

Objaśnienia

600

60014

6050

 

6060

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

172 896

172 896

172 616

 

280

ZDPw Węgrowie

801

80134

4010

Oświata i wychowanie

Szkoły zawodowe specjalne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 323

15 323

15 323

SOSW Węgrów

851

85111

6220

Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

346 302

346 302

346 302

Dotacja dla SPZOZ

Zakup aparatu rentgenowskiego nie nastąpi w bieżącym roku

853

 

85333

4260

4300

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

6 396

 

6 396

5 567

829

 

854

85403

 

4110

Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze

Składki na ubezpieczenia społeczne

653

653

 

653

 

 

2. Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 4 800 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

801

80120

2540

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

4 800

4 800

4 800

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Stoczek (na podłączenie szkoły do ,,Internetu”)

 

3. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 603 219 zł:

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zwiększenia

w zł

Objaśnienia

100

10095

4300

Górnictwo i kopalnictwo

Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych

4 200

4 200

 4 200

Na geologiczna dokumentację złoża żwiru

600

60014

4010

4110

Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 861

10 861

9 225

1 636

 

750

75020

4010

4210

4270

4300

Administracja publiczna

Starostwa powiatowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

170 448

170 448

31 155

65 293

4 000

70 000

 

754

 

75411

 

6060

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000

 

7 000

 

7 000

Na zakup samochodu strażackiego

801

80120

2540

 

6610

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

253 000

253 000

3 000

 

250 000

 

 

Dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek

 

 

Dla Gminy Łochów na budowę Sali gimnastycznej – wyposażenie

852

85201

2320

 

 

 

85204

3110

4170

85218

4010

4110

4112

4210

4240

 

85220

 

 

4010

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Rodziny zastępcze

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wynagrodzenia osobowe pracowników

115 375

52 767

52 767

 

 

 

52 785

50 671

2 114

7 651

891

1 015

128

2 914

2 703

 

2 172

 

 

2 172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR

853

 

85333

4010

4210

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup materiałów i wyposażenia

23 636

 

23 636

22 036

1 600

 

854

85410

4010

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 699

6 699

6 699

 

 

ZSP Sadowne

921

 

92118

2480

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

12 000

 

12 000

12 000

 

 

§ 3

 

1.      W wyniku zmian zawartych w uchwale zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych

      o kwotę 262 198 zł zgodnie z załącznikiem.

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 16:12:00
Data utworzenia:2007-01-07 16:12:00
Data modyfikacji:2007-01-07 16:12:33
Liczba wyświetleń:559