Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 3/2005 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 18 marca do 29 kwietnia 2005 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 30 marca 2005 r. Zarząd:
1.podjął uchwały w sprawach:
a.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2004 r.
b.zmian w budżecie na 2005 r.
2.zaakceptował propozycję Burmistrza Miasta Węgrowa dotyczącą zawarcia porozumień w sprawie budowy odcinka ul. Mickiewicza, chodnika ul. Nadrzecznej oraz zapewnienia środków na odbudowę w 2005 r. ul. Piwnej w ramach funduszy strukturalnych;
3.wyraził zgodę na przeznaczenie w ramach limitu wydatków kwoty 8,5 tys. zł na zakup wyposażenia do świetlicy w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;
4.rozpatrzył wniosek Dyrektor PSSE w Węgrowie o dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników powiatowego etapu „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 200 zł.;
5.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o pomoc w rozpropagowaniu w szkołach materiałów reklamowych III Festynu Archeologicznego.

W dniu 6 kwietnia 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a.tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
b.powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast Węgrów i Łochów;
c.zaciągnięcia kredytu bankowego krajowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu na 2005 r.,
d.zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2004 r. i podziału zysku;
e.udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu;
2.zatwierdził porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego;
3.podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie sali gimnastycznej przy ZSP w Węgrowie” oraz uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP do składania oświadczeń woli w związku  z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Wyposażenie sali gimnastycznej przy ZSP w Węgrowie”;
4.pozytywnie rozpatrzył wnioski:
a.Dyrektor SOS-W w Węgrowie o dofinansowanie wyjazdów dzieci z SOS-W na basen kryty w Sokołowie Podlaskim;
b.Naczelnik Wydziału „ŚRB” o przeznaczenie kwoty 3.048,78 zł na zakup narzędzi do cechowania drewna dla potrzeb Nadleśnictwa Łochów;
5.rozpatrzył wniosek Dyrektor ZSP w Łochowie o zwiększenie budżetu placówki w związku z poprawą wizerunku i estetyki szkoły na okoliczność Zjazdu Absolwentów i podjął decyzję o zwiększeniu budżetu szkoły o kwotę 5 tys. zł;
6.podjął decyzję o zakupie nagród dla laureatów powiatowego etapu „Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Mazowsza”;
7.podjął decyzję o ufundowaniu ze środków PFOŚiGW nagród książkowych dla laureatów konkursu „Mój Las”.

W dniu 14 kwietnia 2005 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 r.
2.przyjął informacje o:
a.stanie dróg powiatowych po sezonie zimowym 2004/2005
b.działalności SP ZOZ w Węgrowie w roku 2004;
c.działalności PCPR w Węgrowie w 2004 r.;
d.realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie węgrowskim”;
3.podjął decyzję  o przystąpieniu do udziału w konkursie „SAMORZĄD PRZYJAZNY OŚWIACIE”;
4.wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego do końca bieżącego roku szkolnego dla uczennicy ZSP w Sadownem;
5.nie zgłosił uwag do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Al. Łochowskiej w Łochowie.

W dniu 29 kwietnia 2005 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a.zniesienia współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 3 w miejscowości Węgrów;
b.upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania w 2005 r. zadań z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
c.zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie wykonania projektów technicznych przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych;
d.upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2006 – 2009;
3.zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu;
4.podjął uchwały w sprawach:
a.zmian w budżecie powiatu na 2005 r.
b.zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2005 r.;
c.wyrażenia zgody oraz określenia warunków sprzedaży pojazdów, urządzeń i maszyn będących na stanie ZSP w Węgrowie;
d.zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.2 schemat a) „Szansa dla młodych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
e.zatwierdzenia do realizacji projektu z Działania 1.3 schemat a) „Pokonać bariery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
5.rozpatrzył wniosek Kierownika Oddziału Terenowego Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego o ufundowanie nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Bezpieczna droga” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 400 zł.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:39:24
Data utworzenia:2006-12-29 23:39:24
Data modyfikacji:2006-12-29 23:39:24
Liczba wyświetleń:720