Uchwała Nr V/36/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Na podstawie art.  17  ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 38 ust. 1 pkt. 6 i ust. 7 Statutu Powiatu Węgrowskiego – Uchwała Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 1999 r. Nr 15, poz. 199 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

Ustala    się    następujący     skład   osobowy   Komisji   Bezpieczeństwa

i  Porządku  Publicznego:

 

1.

Pan Marek Renik

- Przewodniczący Komisji

2.

Pan Krzysztof Filipek

- Członek Komisji

3.

Pan Andrzej Kruszewski

- Członek Komisji

4.

Pani Anna Mytkowska

- Członek Komisji

5.

Pan Zygmunt Orłowski

- Członek Komisji

6.

Pani Jadwiga Sokulska

- Członek Komisji

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena D±bkowska
Data wytworzenia informacji:2007-05-04 22:12:21
Data utworzenia:2007-05-04 22:12:21
Data modyfikacji:2007-05-04 22:12:21
Liczba wyświetleń:631