Uchwała Nr XXII/154/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Starostę Węgrowskiego

            Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co, następuje:

 

 

§ 1

Skargę złożoną przez Pana Z. M. na nienależyte wykonanie zadań przez Starostę Węgrowskiego uznaje się za bezzasadną.

Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały Powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:15:29
Data utworzenia:2007-01-07 01:15:29
Data modyfikacji:2007-01-07 01:15:29
Liczba wyświetleń:602