Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XI/80/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca Uchwały Nr X/74/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 roku w spawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnian

 

            Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.) oraz art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123 poz.776 z poźn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr X/74/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2003 r.

w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2003 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie i Kierownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie.

                                                             § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały Nr XI/80/03

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

Zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2003 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające samorządowi powiatowemu według algorytmu przekazywania środków Funduszu na realizację zadań przewidzianych ustawą.

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ogółem:

335 221 zł

W tym na:

 

Rehabilitację zawodową i zatrudnianie osób niepełnosprawnych

 

   

  34 062 zł

w tym

zobowiązania dot. zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne art.26

 

   31 082 zł

finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art. 38 i 40

      

     2 980 zł

 

Rehabilitację społeczną

 

 

 301159 zł

w tym:

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 

     44 054 zł

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

     51 140 zł

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych

 

   131 965 zł

dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

     74 000 zł

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Jadwiga Snopkiewicz
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:14:09
Data utworzenia:2007-01-07 00:14:09
Data modyfikacji:2007-01-07 00:14:09
Liczba wyświetleń:564