Uchwała nr VII/56/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych"

 

Uchwała nr VII/56/2007

Rady Powiatu w Węgrowie

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

         w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. „Wykorzystanie doliny Liwca do celów turystycznych”

        

         Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

<!--[if !supportLists]--> 1.      <!--[endif]--> Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 528 000,00 zł (słownie: złotych pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2007 przedsięwzięcia p.n. „Wykorzystanie doliny Liwca                    do celów turystycznych”.

<!--[if !supportLists]--> 2.      <!--[endif]--> Określa się ośmioletni okres spłaty pożyczki, o której mowa w ust. 1

<!--[if !supportLists]--> 3.      <!--[endif]--> Określa się okres karencji w spłacie rat kapitałowych nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 

<!--[if !supportLists]--> 4.      <!--[endif]--> Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt. 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

<!--[if !supportLists]--> 5.      <!--[endif]--> Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki określonej w pkt. 1.

 

§ 2

 

      Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco oraz notarialnie poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5  Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 3

 

      Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

 

§ 4

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 09:22:30
Data utworzenia:2007-04-30 09:22:30
Data modyfikacji:2007-05-04 22:09:07
Liczba wyświetleń:612