Regulamin pracy - tekst jednolity

 

 

   Spis treści:
 
I.                    Postanowienia ogólne - § 1 - 6.
II.                 Obowiązki pracowników - § 7 – 8
III.               Obowiązki pracodawcy - § 9
IV.              Organizacja stanowiska pracy i przydział pracownikowi pracy -§ 10-11
V.                 Czas pracy  - § 12 – 25.
VI.              Urlopy i zwolnienia od pracy - § 26 – 35.
VII.            Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa - § 33 – 35.
VIII.         Wypłata wynagrodzenia - § 39 – 43
IX.              Wyróżnienia, nagrody oraz kary za naruszenie porządku i dyscypliny - § 44 – 49
X.                 Postanowienia końcowe - § 50-52
 
 
 

I.                   Postanowienia ogólne
 
§ 1
Regulamin Pracy  zwany dalej „regulaminem „ ustala organizację i porządek w procesie pracy w Starostwie Powiatowym w Węgrowie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
 
                                                                         § 2
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Starostwa zatrudnionych na podstawie stosunku pracy bez względu na rodzaj pracy i zajmowane stanowisko oraz osób odbywających w Starostwie staże  oraz praktyki zawodowe.
 
                                                                         § 3
Każdy nowo zatrudniony pracownik przed rozpoczęciem pracy podlega zaznajomieniu z niniejszym regulaminem. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu jest dołączane do akt osobowych.
 
§ 4
Sprawy  nie uregulowane  w regulaminie będą rozpatrywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy i innych
aktów prawnych powszechnie obowiązujących.
 
§ 5
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1/pracodawcy- należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie reprezentowane przez Starostę Węgrowskiego.
2/miejscu pracy –dotyczy to  miejsca wykonywania pracy  w budynkach Starostwa Powiatowego w Węgrowie i placówkach zamiejscowych w Łochowie .
3/Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie z siedzibą w budynkach: przy ulicy Przemysłowej 5,ul.Piłsudskiego 23, placówki zamiejscowe w Łochowie,Aleja Pokoju 75.
                                                                          § 6
Na terenie Starostwa obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami w tym celu wydzielonymi.
II. Obowiązki pracowników.
 
§ 7
1.      Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1/ rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
2/ właściwe odnoszenie się do przełożonych, współpracowników i interesantów, przestrzeganie zasad kultury i poszanowania prawa do odmienności podglądów,
3/przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
4/ przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Starostwie porządku,
      5/ przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o          ochronie przeciwpożarowej,
      6/  rozwijanie własnej wiedzy zawodowej poprzez samokształcenie oraz udział w kursach    i    szkoleniach,
7/przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
8/ poddawanie się zarządzonym badaniom lekarskim,
       9/ dbanie o  porządek na stanowisku pracy, a po zakończeniu pracy właściwe    zabezpieczenie środków pracy i pomieszczeń /zamknięcie akt spraw i pieczęci w szafach, wyłączenie odbiorników elektrycznych, wyłączenie świateł, pozamykanie okien i drzwi/,
    10/dbanie o należyty stan środków pracy, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem,  wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,
           11/bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w budynkach Starostwa.
                                                                       
                                                                     § 8
1.Pracownicy są zobowiązani do niezwłocznego powiadamiania pracownika Wydziału Administracyjno – Społecznego prowadzącego sprawy kadrowe, o zmianach stanu rodzinnego, warunkującego nabycie lub utratę prawa do świadczeń z zakładu pracy i z ubezpieczenia społecznego oraz o wszelkich istotnych zmianach swoich danych osobowych, a w szczególności o zmianie nazwiska, adresu,numeru dokumentu tożsamości.
2.Pracownicy powinni informować pracodawcę o zmianie poziomu wykształcenia,           ukończonych kursach i szkoleniach, które  zostały udokumentowane  uzyskaniem certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia  itp.
3.Pracownik  zatrudniony  w Starostwie na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym , nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zadań sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
4.Pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym ,w tym kierowniczym urzędniczym, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od dnia  zatrudnienia lub podjęcia działalności lub zmiany jej charakteru. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
5.Na żądanie  Starosty lub Sekretarza Powiatu pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, obowiązany jest złożyć oświadczenie majątkowe na formularzu  przewidzianym dla członków  zarządu powiatu, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych i innych osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia starosty, którego wzór określa  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku
 
§ 8 a
Pracownicy Starostwa, zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych , w tym kierowniczych  urzędniczych, podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym  według  zasad określonych przez Starostę  odrębnym  zarządzeniem.
 
 
 
III. Obowiązki pracodawcy.
                                                                     § 9
Pracodawca zobowiązany jest w szczególności:
1/przydzielić pracownikom pracę zgodnie z treścią zawartych umów o pracę,
2/ zaznajomić pracownika nowozatrudnionego z jego  zakresem obowiązków, zapoznać ze sposobem   wykonywania pracy na danym stanowisku oraz jego podstawowymi uprawnieniami i obowiązkami,
 3/w związku z nawiązaniem stosunku pracy – poinformować pracownika na piśmie, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, o obowiązującym czasie pracy, częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę, urlopie wypoczynkowym oraz długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
4/ organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz wykorzystanie umiejętności i kwalifikacji pracowników,
 5/  zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 6/   terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 7/ równo traktować pracowników w zakresie zatrudnienia- przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu stanowią załącznik Nr 1 do regulaminu.
8/stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników i wyników ich pracy,
 9/   ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
10/   przeciwdziałać mobbingowi,  
11/   zaspakajać, w miarę posiadanych środków, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
12/   zapewnić niezbędne materiały i narzędzia pracy,
13/  prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
14/  po ustaniu stosunku pracy, niezwłocznie wydać świadectwo pracy.
15/ zorganizować  służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego pierwszą pracę na stanowisku urzędniczym .
 
 
IV.Organizacja stanowiska pracy i przydział pracownikowi pracy                 
                                                                    § 10
Z chwilą przystąpienia pracownika do pracy, Naczelnik Wydziału- bezpośredni przełożony pracownika ,zobowiązany jest do :
1/wskazania pracownikowi miejsca pracy,
2/przydzielenia pracownikowi odpowiedniego sprzętu ,urządzeń i narzędzi do wykonywania pracy
3/zapoznania pracownika z zakresem czynności  i z zasadami obiegu dokumentów,
4/zapoznania pracownika  ze sposobem rejestrowania czasu pracy i zasadami udzielania zwolnień.          
                                                                   § 11
Przekazywanie stanowisk pracy , w przypadku zmiany pracownika na danym stanowisku, może odbywać się  na podstawie protokółów zawierających spisy przekazywanych spraw lub dokumentów.               
 
  
V.Czas pracy
                                                                    § 12
Czasem pracy jest czas pozostawania pracowników w dyspozycji pracodawcy w siedzibie Starostwa lub innych miejscach wyznaczonych do wykonywania pracy.
 
                                                                   § 13
Czas pracy należy w pełni wykorzystać na pracę zawodową.
 
 
 
                                                                    § 14
1.    Czas pracy pracowników Starostwa wynosi 8 godz. na dobę i przeciętnie 40 godz. w tygodniu w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
2.    Pracownicy Starostwa w poniedziałki, środy i czwartki pracują w godzinach 8.00 – 16.00, we wtorki w godzinach 8.00-17.00, a w piątki w godzinach 8.00- 15.00.
 
3.      W Wydziałach związanych z obsługą klienta, Starosta może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć  czas pracy do godziny 18.00 z zachowaniem  norm czasu pracy określonych w ust.1.
4.      Dla pracowników może być ustalony zadaniowy czas pracy, określony w indywidualnych umowach o pracę, z zachowaniem wymiaru czasu pracy określonego w  ust.1.
5.      W wyjątkowych wypadkach, na wniosek pracownika, Starosta może ustalić pracownikowi indywidualny rozkład czasu pracy.
6.      Pracowników zatrudnionych w wymiarze niepełnego etatu obowiązuje czas pracy  ustalony w indywidualnej umowie o pracę. Tygodniowy rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu ustala Naczelnik Wydziału, w porozumieniu z tym pracownikiem.
7.      W 2013 roku w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia ustala się następujące godziny pracy Starostwa:
-poniedziałki, środy, czwartki od godziny 7.30 do godziny 15.30;
-wtorki od godziny 7.30 do godziny 16.30;
-piątki od godziny 7.30 do godziny 14.30.
 
§ 15
Każdemu pracownikowi ,którego czas pracy wynosi nie mniej jak 6 godzin na dobę, przysługuje 15 minutowa przerwa  wliczona do czasu pracy. Korzystanie z przerwy nie może zakłócać normalnego toku pracy i sprawnej obsługi interesantów.
 
 
                                                                         § 16
1.      Niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy.
2.      Ustawowo określonymi dniami świątecznymi są: 1 stycznia, drugi dzień Wielkanocy, 1. Maja, 3. Maja, dzień Bożego Ciała, 15. Sierpnia, 1. Listopada, 11 .Listopada, 25 i 26 grudnia.
3.      Praca w niedziele i święta dozwolona jest tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeb pracodawcy.Za pracę w niedzielę lub w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 00 w tym dniu a godz. 6 00 dnia następnego.
4.      Wszystkie soboty są dodatkowym dniami wolnymi od pracy.
5.        uchylony
6.      Starosta może ustalić inne dni dodatkowo wolne od pracy z zachowaniem normy pracy określonej w § 12.
                                                               § 17
1.      Przybycie do pracy każdy pracownik potwierdza złożeniem podpisu w liście obecności.
2.      Lista obecności wyłożona jest do podpisywania od godz. 7 45 do godz. 8 00
3.       O godz. 8 05  wyznaczony pracownik Wydziału Administracyjno -Społecznego przekazuje listę obecności do podpisu przez Starostę lub Sekretarza Powiatu.
 
                                                                     § 18
Nieobecność w pracy zaznaczana jest w liście obecności następującymi symbolami:
O - sprawy osobiste
U - pozostałe nieobecności usprawiedliwione
N - nieobecność nieusprawiedliwiona
W- urlop wypoczynkowy
D – delegacje
C -  zwolnienie lekarskie
K – opieka nad chorym
M – urlop macierzyński
S -  urlop szkoleniowy
U o – opieka nad dzieckiem /art. 188 KP/
P -   zwolnienia do prac społecznych
Sp – spóźnienie usprawiedliwione
Spn- spóźnienie nieusprawiedliwione
Wolne –dzień wolny za godziny nadliczbowe
 
                                                                     § 19
Pracownik, który spóźnił się do pracy, natychmiast po przybyciu obowiązany jest poinformować bezpośredniego przełożonego o przyczynie spóźnienia.
 
                                                                    § 20
O niemożności stawienia się do pracy z uzasadnionej, z góry wiadomej przyczyny pracownik powinien poinformować odpowiednio wcześniej.
 
                                                                    § 21
1.      W razie niestawienia się do pracy, pracownik obowiązany jest powiadomić przełożonego o przyczynach tej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnia tej nieobecności lub w dniu następnym, osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem innych osób lub poczty. W tym ostatnim przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
2.      Niedotrzymanie terminów, o których mowa w ust. 1, uznaje się za usprawiedliwione jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł powiadomić o przyczynie swojej nieobecności.
3.      Uznanie nieobecności w pracy /nieprzybycie do pracy, spóźnienie, opuszczenie miejsca pracy/ za usprawiedliwioną bądź nieusprawiedliwioną należy do pracodawcy, po wysłuchaniu wyjaśnień pracownika.
 
                                                                       § 22                                                              
1.Pracownicy mogą przebywać na terenie Starostwa tylko w godzinach pracy.
2.Przebywanie na terenie Starostwa poza godzinami pracy jest dozwolone tylko w   szczególnych przypadkach, w celu wykonania pilnej pracy na polecenie przełożonego albo po uzyskaniu jego zgody oraz za zgodą Starosty lub Sekretarza Powiatu.
3.Termin wykonywania pracy, określonej w ust.2 oraz uzgodniony termin udzielenia czasu   wolnego, wpisuje się do rejestru prowadzonego przez pracownika Wydziału Administracyjno-Społecznego.
4.W uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb Starostwa, na polecenie przełożonego pracownik może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych, w tym także w porze nocnej oraz w święta.
5.Za pracę w godzinach  nadliczbowych , w przypadkach określonych w ust.4, pracownikowi przysługuje do wyboru wynagrodzenie albo  czas wolny  w tym samym wymiarze.

6. Dla kierowców ustala się maksymalną roczną liczbę godzin nadliczbowych w ilości 300 godzin.
7. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 W uzasadnionych przypadkach Starosta może wprowadzić dla pracowników ryczałt za godziny nadliczbowe w wysokości nie przekraczającej 1/12 rocznego limitu godzin nadliczbowych.


 
                                                                    § 23
 
1.      Pracownicy Starostwa mogą być wyznaczeni do pełnienia dyżurów dziennych i nocnych, w dni robocze oraz dni wolne od pracy.
2.      Dyżury wprowadza Starosta.
3.      Pełnienie dyżuru poleca pracownikowi Sekretarz, Naczelnik Wydziału.
4.      Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy pracownika. Za czas dyżuru przysługuje pracownikowi czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym okresowi trwania dyżuru.
 
                                                                    § 24
 
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę rozliczany jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego wystawionego na obowiązujących drukach.
 
 
 
 
                                                                    § 25
 
1.      Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godziną 2200, a godziną 6 00 dnia następnego.
2.      Za pracę w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 
 
 
VI.Urlopy i zwolnienia od pracy.
 
§ 26
1.Pracownikom Starostwa przysługuje prawo do urlopów na zasadach  określonych w dziale VII Kodeksu Pracy.
2.Wymiar urlopu wynosi :
1/ 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2/ 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat
3.Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.
4.Urlopu udziela się  w dni robocze, przyjmując, że jeden dzień pracy wynosi 8 godzin.
 
 
 
 
§ 27
1.      Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego następuje na podstawie rocznego planu urlopów wypoczynkowych, zatwierdzonego przez Starostę
2.      Plan urlopów pracowników poszczególnych Wydziałów ustalają Naczelnicy Wydziałów. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku, biorąc pod uwagę propozycje złożone przez pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.
3.      Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w terminie do dnia 31 marca.
 
§ 28
Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, a w wyjątkowych przypadkach najpóźniej do końca I kwartału roku następnego.
 
§ 29
Na wniosek pracownika urlop może być dzielony na części, jednak co najmniej jedna jego część nie może obejmować mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 
§ 30
1.Na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami urlop może być udzielony w poza planem urlopów.
2.Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie i w terminie wskazanym przez pracownika, nie więcej niż 4 dni w roku kalendarzowym.
§ 31
Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody Naczelnika Wydziału i Starosty lub Sekretarza Powiatu.
 
§ 32
Pracownik uzyskuje zwolnienie od pracy w celu:
1/  wykonywania zadań radnego, ławnika, członka komisji pojednawczej,
2/  wykonywania obowiązku świadczeń osobistych,
3/  wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
4/ stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, kolegium ds. wykroczeń, komisji pojednawczej,
5/  przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie ich w czasie wolnym od pracy,
6/  oddania krwi albo przeprowadzenia badań zleconych przez stację krwiodawstwa,
7/ występowania w charakterze biegłego, strony lub świadka w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium ds. wykroczeń.
Zasady zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę określają odrębne przepisy.
 
§ 33
 
1.      Pracownik może być zwolniony od pracy w celu załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.
2.      W przypadku wyjścia w sprawach wymienionych w ust. 1 pracownik powinien uzyskać zwolnienie od Naczelnika Wydziału /w przypadku nieobecności Naczelnika – zgodę Sekretarza  / oraz odnotować czas nieobecności w pracy w rejestrze prowadzonym przez pracownika Wydziału Administracyjno-Społecznego.
3.      Czas wyjścia z pracy w sprawach osobistych podlega opracowaniu w terminie uzgodnionym z Naczelnikiem Wydziału.
4.      Rozliczenia czasu pozostającego do odpracowania lub wykorzystania przez pracowników dokonuje pracownik Wydziału Administracyjno-Społecznego, po zakończeniu każdego kwartału.
5.W przypadku  nie rozliczenia przez pracownika czasu nie odpracowanego, po rozliczeniu roku może nastąpić odliczenie z wynagrodzenia za pracę nie odpracowanych wyjść osobistych jako kwot wypłaconych za okres nieobecności w pracy, zgodnie z art. 87 § 7 Kodeksu Pracy.
6.Imienne wykazy pracowników ujmujące czas nie odpracowany pracownik Wydziału Administracyjno-Społecznego przekazuje do wydziału Finansowego w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku za rok ubiegły.
 
§ 34
 
Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy na czas obejmujący:
1/  2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
2/  1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teścia, teściowej, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub będącego pod jego bezpośrednią opieką.
3/  2 dni – na poszukiwanie pracy  w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc.
4/  3 dni - na poszukiwanie pracy  w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, jeżeli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.
 
§ 35
 
1.Pracownikom wychowującym przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
2 Pracownik ma obowiązek złożenia od akt osobowych oświadczenia o zamiarze korzystania ze zwolnienia określonego w ust.1, w terminie do 31 stycznia każdego roku.
 
 
 
 
 
VII . Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona   przeciwpożarowa.
 
 
§ 36
Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 
§ 37
1.Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu z zakresu obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
2.Kobiet zatrudnionych w Starostwie nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykaz prac wzbronionych kobietom stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
                                                                       § 38
Do obowiązków pracodawcy należy ponadto:
1/  prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
2/  kierowanie pracowników na okresowe profilaktyczne  badania lekarskie,
3/  przydział środków higieny osobistej i ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi normami.
 
VIII.Wypłata wynagrodzenia.
 
§ 39
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji.
 
 
 
 
§ 40
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym etacie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz.U. Nr 200 poz.1679/ .
 
§ 41
Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  18 marca  2009  roku w sprawie  wynagradzania  pracowników samorządowych oraz w Regulaminie wynagradzania pracowników w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.
 
 
 
 
 
§ 42 uchylony
 
 
§ 43 uchylony
IX. Wyróżnienia, nagrody oraz kary za naruszenie porządku i dyscypliny.
 
§ 44
1.      Za wzorowe wykonywanie obowiązków i przejawianie inicjatywy pracownikowi mogą być przyznane:
1/podziękowanie na piśmie,
2/ nagroda pieniężna,
3/ awansowanie na wyższe stanowisko.
2.      Odpis zawiadomienia o nagrodzie lub wyróżnieniu składa się do akt osobowych.
 
§ 45
Za naruszanie obowiązków pracowniczych, dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej pracodawca może zastosować karę:
      1/  upomnienia,
      2/ nagany,
      3/ karę pieniężną.
                                                                    
                                                                        § 46
 
  Za naruszenie obowiązków pracowniczych uważa w szczególności :
1/złe lub niedbałe wykonywanie obowiązków powodujące narażenie pracodawcy na szkodę,
2/rażący brak dbałości o powierzony sprzęt i materiały,
3/wykorzystywanie sprzętu  i materiałów biurowych do celów prywatnych,
4/nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
5/stawienie się do pracy lub przebywanie w pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego,
6/palenie tytoniu  w pomieszczeniach Starostwa,
7/zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy, niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie poleceń przełożonego,
8/naruszanie zasad ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
9/nadużycie posiadanych upoważnień i pełnomocnictw,
10/rażąco niewłaściwe zachowanie się wobec przełożonych, podwładnych lub współpracowników,
11/wszelkie działania lub zachowania ,które mogą być poczytane jako mobbing,
12)nie złożenie w wymaganym terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej .
 
 
 
                                                                        
                                                                       § 47
Szczególnie ciężkie naruszenie przez pracownika obowiązków pracowniczych, a w szczególności :
1/ przebywanie na terenie Starostwa w stanie nietrzeźwości,
2/ bezpodstawna odmowa wykonania polecenia przełożonego,
3/samowolne opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia,
4/zakłócanie porządku w miejscu pracy
 może spowodować rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia /art.52 § 1 Kodeksu Pracy/,
5/wykonywanie zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zadań sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
 
                                                                      § 48
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości, pracownik traci prawo dodatkowego wynagrodzenia rocznego /”13”/ za rok kalendarzowy, w którym miało miejsce przedmiotowe zdarzenie.
                                                                     § 49
1.Pracownik któremu postawiono zarzut   naruszenia obowiązku trzeźwości, ma prawo żądać przeprowadzenia kontroli swojego stanu trzeźwości.
2.Na wniosek pracownika przeprowadzenie kontroli trzeźwości  zleca się organom Policji.
3.Badania trzeźwości dokonuje się odpowiednim atestowanym przyrządem przez pomiar wydychanego powietrza.
 
X. Postanowienia końcowe.
 
                                                                 § 50
 
W sprawach wniosków i skarg Starosta przyjmuje pracowników w terminie ustalonym indywidualnie za pośrednictwem Sekretariatu.
 
 
                                                               § 51
 
Akty prawne wymienione w niniejszym Regulaminie znajdują się w Wydziale Administracyjno-Społecznym i będą udostępniane do wglądu każdemu pracownikowi.
 
                                            
                                                               § 52
 
Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu ,traci moc Regulamin Pracy z dnia
1 lutego 1999 roku.
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Załącznik do Regulaminu Pracy                                                    
                        WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM
 
 
 
I .Prace  związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała .
 
1.Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 5000 kJ na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 20 kJ/min. /  1 kJ=0,24 kcal/
 
2.Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej
1/ 12 kg – przy pracy stałej
2/ 20 kg – przy pracy dorywczej / do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej/.
 
3.Ręczna obsługa elementów urządzeń /dźwigni, korb, kół sterowniczych itp./, przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej:
1/ 50 N – przy prac stałej,
2/ 100 N- przy pracy dorywczej  / do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej/
 
4.Nożna obsługa elementów urządzeń  /pedałów, przycisków itp./ ,przy której wymagane jest użycie siły przekraczającej :
1/ 120 N – przy pracy stałej,
2/ 200 N przy pracy dorywczej / do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej/.
 
5.Ręczne przenoszenie pod górę – po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30 , a wysokość 5 m – ciężarów o masie przekraczającej :
1/ 8 kg – przy pracy stałej,
2/15 kg – przy pracy dorywczej / do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej/.
 
6.Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
1/ 50 kg- przy przewożeniu na taczkach jednokołowych/
2/ 80 kg- przy przewożeniu na wózkach 2,3 i 4 –kołowych
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:
2% - przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,
1% - przy pracach wymienionych w pkt 3.
W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt  1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach..
 
 
7.Kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
1/wszystkie prace , przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną , mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ na zmianę roboczą,
2/prace w ymienione w  ust.2-6 , jeżeli występuje przekroczenie ¼ określonych w nich wartości,
3/ prace w pozycji wymuszonej,
4/prace w pozycji stojącej lącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
 
II.Prace narażające na działanie na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych :
Kobietom w ciąży praca przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.
 
W sprawach nie wymienionych w niniejszym wykazie należy stosować  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom / Dz.U. Nr 114, poz.545/.
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Hanna Zenik
Wytworzył informację:Hanna Zenik
Data wytworzenia informacji:2011-08-05 11:39:35
Data utworzenia:2011-08-05 11:39:35
Data modyfikacji:2013-06-25 10:12:53
Liczba wyświetleń:794