Uchwała Nr XXV/177/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2004/2005 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą oraz zabezpieczenia środków własnych na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR.

Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 119/165/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia  2005 roku określającej Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2005 dla Województwa Mazowieckiego, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1

 

Uchwala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia za rok 2004 określa                   Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Zawiadomienie o przyznaniu stypendium określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wzór umowy przekazywania stypendium w roku szkolnym 2005/2006 określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Powiat Węgrowski zabezpiecza w budżecie powiatu na rok 2005 i rok 2006 środki własne      na realizację Projektu w ramach Działania 2.2. ZPORR w roku szkolnym 2005/2006.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

 ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Tadeusz Krupa
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:54:25
Data utworzenia:2007-01-07 17:54:25
Data modyfikacji:2007-01-07 17:54:26
Liczba wyświetleń:445